Emergency services

Absolvent dokáže samostatne analyzovať stav a problémy vykonávania činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni ako aj na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať opatrenia, koncepčne a systémovo riadiť činnosť. Má znalosti a schopnosti riadiť tímy záchranárov na celoštátnej úrovni, komplexne organizovať ich činnosť pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.Prospects of graduates

The study is managerially and technologically oriented. Within its framework specialist are being prepared who are able to fulfil preventive administrative, emergency and liquidation tasks in the section of fire protection at the individual organisational levels of state administration, in the manufacturing and economic organizations, but also in professional departments of fire protection and emergency forces. They can perform specialised work activities in the performance of state fire supervision and identification of the fire causes, commander and technical functions in fire brigades, specialists and technicians of fire protection in the industrial sectors and segments of the economy of the Slovak Republic.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

a Bachelor study graduate of the same or related branch may file for the study

the applicants will be accepted according to the capacity possibilities and evaluation of the applicants where the main criterion shall be the study results in Bachelor study

the applicants from related study programmes shall take written tests from the Bachelor state exam subjects of the selected study programmeConditions for international students

Foreign applicants are admitted under the respective inter-governmental agreements or at own expenses. The applicants from EU countries are admitted and study under the same conditions as the students  from the Slovak Republic. The applicants from the Czech Republic may use for submitting the study application form  the valid in the Czech Republic. In case of applicants with no active command of Slovak or Czech language successful attendance of language preparation at The University of Žilina is required.Conditions of admission without the entrance exam

1. Bez výberového konania (bez písomného testu)

• na štúdium inžinierskych študijných programov budú bez výberového konania prijatí absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom programe, ktorí dosiahli v bakalárskom študijnom programe celkový vážený priemer známok 2,5 a menej a zároveňúspešne zložili štátnu skúšku v prvom termíne.

2. Výberové konanie

• do výberového konania (s písomným testom) budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú kritériá prijatia bez výberového konania. Coordinator for students with specific needs

RSDr. Ľudovít Németh,e-mail:Ludovit.Nemeth@fsi.uniza.sk, tel. 041/513 6713General information on the admission exam

the fee for admission procedure must be paid to the following address: The University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, account number: 7000269933/8180, variable symbol:  1093, constant symbol: 0308

written and oral command of Slovak (Czech) language, basic knowledge of one world language (English, German, French)

in case of payment from the Czech Republic use SWIFT: NBSBSKBX

in case of payment from other foreign country IBAN: SK9307200000000000123852

the original payment document and the CV must be sent to the address of the faculty (Ul. 1.Mája 32, 010 26  Žilina) together with the application form

if the applicant would like to participate in admission procedure at more faculties of The University of Žilina, an application must be filed separately to each faculty with payment of the respective fee

in case of interest in both study forms (full-time and part-time) it is necessary to file two applications including two fees for the admission procedure

the tuition is according to the act on universities

the use of electric application does not replace the written application on the prescribed formForm of entrance exam

 písomný test z profilových predmetov zvoleného študijného programu • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  25.06.2021 - 25.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
75


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • overená fotokópia dodatku k diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000269933/8180

Variable symbol:1093

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová – Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk
Last update: 22.09.2020 08:32

Draw attention to not topical data