Východoázijské jazyky a kultúry

Absolventi magisterského stupňa študijného zamerania Japonský jazyk a kultúra v rámci študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry, študijného odboru 2.1.30 Orientálne jazyky a kultúry sú pripravovaní na samostatnú analytickú a vedeckú prácu v oblasti japonológie. Predmety v magisterskej fáze štúdia sú užšie zamerané a vychádzajú zo znalostí japonského jazyka a kultúry nadobudnutých v prvých štyroch ročníkoch bakalárskeho štúdia. Cieľom dvojročného magisterského štúdia je prehlbovanie teoretických a jazykových schopností a schopnosti samostatného a tvorivého prístupu k jednotlivým okruhom japonskej kultúry.

Okrem povinných kurzov si poslucháči môžu vyberať zo širokej ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov, aby si tak mohli študijný program prispôsobiť individuálnym záujmom. Počas dvojročného magisterského štúdia prehlbujú svoje poznatky súčasnej hovorovej japončiny a aj klasického japonského jazyka. Magisterské štúdium im zároveň umožňuje prehĺbiť poznatky o Japonsku v štyroch oblastiach: a) história a aktuálny vývoj; b) filozofia a náboženstvo Japonska;  c) teoretické aspekty súčasného japonského jazyka; d) japonská literatúra. Absolvent magisterského štúdia dosiahne vysoký stupeň jazykovej a prekladateľskej kompetencie v japonskom jazyku, osvojí si odbornú (hospodársku a obchodnú) terminológiu, je schopný využívať informačné zdroje z oblasti japonológie, vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej úrovni, samostatne analyzovať, vedecky skúmať, prezentovať a vysvetľovať otázky týkajúce sa kultúrneho, ekonomického a politického vývoja v modernom i tradičnom Japonsku, získa schopnosť prekladať umelecké a odborné texty zo súčasnej japončiny do slovenčiny.Prospects of graduates

Absolventi sa uplatnia ako prekladatelia a tlmočníci pracujúci na Slovensku alebo v Japonsku, v oblasti medzinárodných vzťahov, kultúrnych kontaktov či v médiách.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú nasledujúcom v akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre zameranie: japonský jazyk a kultúra sú profilové nasledovné kurzy: Úvod do štúdia jazykov východnej Ázie 1, Keigo – japonský zdvorilostný jazyk 2, Gramatika modernej japončiny 3, Japonské písmo 7, Súčasná hovorová japončina 6, Súčasná hovorová japončina.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/ • Apply the application for study

  30.04.2017

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2017 - 20.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2017/2018
 • University Comenius University Bratislava Faculty of Arts
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 20
 • Program code: 105769
 • Field of study: Philology
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Slovak, Japanese, Chinese, Korean

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 03.04.2017 17:09

Draw attention to not topical data