Všeobecný manažment

Cieľom výchovy v študijnom programe Všeobecný manažment (2. stupeň) je pripraviť odborníkov na riadiace funkcie v podnikoch, na výkon ktorých savyžadujú všeobecné, prierezové a univerzálne teoretické a praktické vedomosti a zručnosti. Absolventi dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, sú schopnírýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové, kultúrne a územné zvláštnosti. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesyvo vzájomných súvislostiach v kontexte celého podniku a prostredia, v ktorom pôsobí. Sú schopní zosúlaďovať úsilie pracovných skupín s rôznymodborným, záujmovým, kultúrnym zameraním, navrhuje a realizuje praktické riešenia platné pre podnik a ktoré sú účinné aj v širšom podnikateľskomkontexte. Absolventi získavajú schopnosť:

●kvalifikovane sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenia podniku ako celku aj jeho jednotlivých zložiek v internej a externej vývojovej dynamike, v zlo-žitom a meniacom sa domácom aj medzinárodnom prostredí,

●identifikovať, interpretovať, navrhovať, realizovať opatrenia na úrovni podniku ako celku,

●tvorivo viesť ľudí, koordinovať ich úsilie, využívať komunikačné zručnosti a vykonávať tak všeobecné manažérske funkcie.Prospects of graduates

Študijný program inžinierskeho štúdia Všeobecný manažment pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie v podnikoch, pre výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzálne teoretické a praktické vedomosti - manažér univerzalista. Študijný program je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady a ambície zastávať stredné a vyššie manažérske funkcie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 2. stupeň si určuje každá fakulta samostatne.

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieAdditional information

                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského vBratislave (okrem uchádzačov zČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho vzahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Ing. Hana Gažová-Adamková, PhD.

tel.: + 421 2 672 95 638

e-mail: hana.gazova-adamkova@euba.skGeneral information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieTests

-  • Apply the application for study

    01.01.2020 - 30.04.2020

  • Performance of the entrance exam

    12.06.2020 - 12.06.2020

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Annual tuition fees
Standard length of study: 435 €

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Last update: 20.09.2019 09:09

Draw attention to not topical data