Všeobecný manažment

Cieľom výchovy v študijnom programe Všeobecný manažment (2. stupeň) je pripraviť odborníkov na riadiace funkcie v podnikoch, na výkon ktorých savyžadujú všeobecné, prierezové a univerzálne teoretické a praktické vedomosti a zručnosti. Absolventi dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, sú schopní rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové, kultúrne a územné zvláštnosti. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celého podniku a prostredia, v ktorom pôsobí. Sú schopní zosúlaďovať úsilie pracovných skupín s rôznym odborným, záujmovým, kultúrnym zameraním, navrhuje a realizuje praktické riešenia platné pre podnik, a ktoré sú účinné aj v širšom podnikateľskom kontexte.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu „Všeobecný manažment“ nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách naprieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom vedľajšej špecializácie:

 • podnikový manažment, 
 • personálny manažment,
 • finančný manažment,
 • informačný manažment,

kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne zručnosti v oblasti podnikového manažmentu, finančného manažmentu, personálneho manažmentu, resp. informačného manažmentu. Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, finančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií a úloh v reálnom, ale aj online priestore. Pod vplyvom rozvinutej schopnosti kritického a analytického myslenia a zároveň tvorivosti a invencie je absolvent schopný proaktívne viesť vedecké a odborné tímy, organizovať ich prácu a napomáhať pri hľadaní a implementácií konkrétnych riešení projektového manažmentu. Disponibilita mäkkých a tvrdých zručností umožňuje absolventovi viesť odborné diskusie v manažérskych témach, svojimi názormi prispievať do verejných diskusií a obohacovať ich o nestranný a nezaujatý odborný pohľad. Nadobudnuté vedomosti kvalifikujú absolventa na uplatnenie v medzinárodnom priestore, jednak ako člena pracovného tímu, príp. lídra, jednak ako podnikateľa. Kompetentnosť absolventa sa prejavuje v jeho vyššej akceptácii aj v odvetviach ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, štátna a verejná správa kam prináša podnikateľské a manažérske pohľady, riešenia.

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté medzi fakultou a EM Štrasburg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. Kvalita študijného programu sa prejavuje v miere internacionalizácie uznania a pri transfere kreditov zo študijných a stážových pobytov. Vysoká kompatibilita obsahu štúdia poskytuje študentovi možnosť vycestovať a pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej zahraničnej ekonomickej alebo manažérskej univerzite a rozvíjať tak svoju kompetentnosť.Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieAdditional information

                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Ing. Hana Gažová-Adamková, PhD.

tel.: + 421 2 672 95 638

e-mail: hana.gazova-adamkova@euba.skGeneral information on the admission exam

Detailnejšie informácie na: 

https://fpm.euba.sk/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/prijimacie-konanieForm of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch v slovenskom jazyku sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Tests

- • Apply the application for study

  01.12.2023 - 30.04.2024

 • Performance of the entrance exam

  21.06.2024 - 21.06.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
250


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €


The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. – vladimir.bolek@euba.sk
Last update: 05.01.2024 18:56

Draw attention to not topical data