General Medicine

Prospects of graduates

A graduate knows the basic principles of medicine and is able to apply them in his/her profession, he/she masters the basic methods of medical examination using  more simple technical equipment and basic laboratory and examination methods and their interpretation including diagnostics, differential diagnostics and treatment of more frequently occurring diseases. In case of life-threatening situations, he/she also knows the basics of providing qualified first aid. He/she is able,  under the supervision of  experienced physician, to assure healthcare on the relevant level of organisational structure,  he/she is also prepared to work in the primary healthcare, he/she masters the basic principles and organisation of healthcare system, basic medical legal norms needed for performance of the profession,  which give    him/her pre-conditions to acquire specialisation in the individual medical fields after completion of prescribed practice, post-graduate studies and exams,  or he/she could find a job in a medical research. According to the valid legislation, automatic recognition of diploma in the EU countries is guaranteed to the graduates of General Medicine study programme for preparation of regulated profession.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

 2) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky.

 3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS)

b) prospechu počas štúdia na strednej škole

c) iných aktivít 

Podrobné informácie o NPS a započítavaní prospechu a iných aktivít sú zverejnené na webovej stránke jfmed.uniba.skCoordinator for students with specific needs

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skGeneral information on the admission exam
  • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na stránke www.jfmed.uniba.sk,
  • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
  • fakulta zašle potvrdenie prihlášky a informácie o prijímacom konaní v marci 2023,
  • aktuálne informácie sa zverejňujú na stránke www.jfmed.uniba.sk v časti štúdium-uchádzači-prijímacie konanie


Form of entrance exam

Národnú porovnávaciu skúšku (NPS) pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa v slovenskom jazyku zabezpečuje spoločnosť zodpovedná za ich realizáciu (spoločnosť www.scio.cz, s.r.o.).

NPS sa uskutoční formou testu z predmetov chémia a biológia (test z prírodných vied) a z testu všeobecných študijných predpokladov.  • Apply the application for study

    01.12.2022 - 28.02.2023

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
150


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1960 €

The fee for admission procedure
application form: 70 €
E-application form: 70 €

Billing information

Bank: Štátna pokladnica,

IBAN: SK 5881800000007000134502

Constant symbol: 0308

Variable symbol: 25

Reference number: 005669937

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Last update: 24.01.2023 11:49

Draw attention to not topical data