Vojenské spojovacie a informačné systémy

Absolvent študijného programu druhého stupňa Vojenské spojovacie a informačné systémy dokáže projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať a udržiavať rozsiahle vojenské spojovacie a informačné systémy. Získané znalosti mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Dokáže pôsobiť v rámci spojovacích, informačných a senzorových systémov prevádzkovaných v národnom aj nadnárodnom meradle a zabezpečovať interoperabilitu v systémoch velenia a riadenia. Rozumie vzájomným väzbám medzi informačnými a komunikačnými systémami, sieťami a službami a dokáže pri ich návrhu a prevádzke využívať poznatky z moderných architektúr počítačových a softvérových systémov, ako aj z kryptológie a počítačovej bezpečnosti. Absolvent je schopný sa uplatniť a zastávať kvalifikované miesta v oblasti špecifických vojenských spojovacích a informačných systémov, ako aj civilných informačných a komunikačných technológií ako riadiaci, prevádzkový, systémový a servisný pracovník. Tí absolventi inžinierskeho študijného programu, ktorí sú súčasne profesionálnymi vojakmi, sú po jeho absolvovaní pripravení na výkon služby v riadiacej funkcii podľa čísla vojenskej odbornosti zameranej na informačné a komunikačné systémy v rámci Ozbrojených síl SR. Sú schopní zastávať veliteľské, štábne a odborné funkcie na stredných stupňoch velenia a riadenia v Ozbrojených silách SR, na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v spoločných štáboch v rámci NATO. Študijný program umožní okrem všeobecného zamerania naplnením jadra študijného odboru zastávať nasledujúce vojenské odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10),
 • ochrana utajovaných skutočností (C20),
 • topografická služba (S12),
 • letecké pozemné informačné systémy (A30),
 • vojenskéspravodajstvo (S19).

Všetci absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy a sú po odbornej stránke plne pripravení aj na vlastné ďalšie celoživotné vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií. Do budúcnosti sú pripravení zvládnuť nové poznatky formou samostatného štúdia alebo krátkodobých odborných školení doma alebo v zahraničí. Absolventi budú po ukončení aktívnej vojenskej kariéry z hľadiska ich ďalšieho uplatnenia plne integrovateľní do civilného sektora v oblasti informačných a komunikačných technológií. Absolvent druhého stupňa študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy získa vedomosti z východiskových predmetov odboru –bezpečnostných a obranných štruktúr, vojenskej logistiky, metodiky prípravy jednotiek, práva, operačnej analýzy, analýzy dát, operačného ataktického použitia komunikačných a informačných systémov. Ďalej získa vedomosti z nosných oblastí odboru –projektovania, bezpečnosti a spoľahlivosti vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí sieťovo orientovaných spôsobilostí (NEC) a medzinárodnej interoperability. V rámci užšej profilácie prostredníctvom skupín alternatívnych povinne voliteľných predmetov získa hlboké vedomosti v oblasti:

 • počítačových technológií a vývoja informačných systémov v prostredí interoperability;
 • vojenských komunikačných technológií asystémov;
 • bezpečnosti aobrany v kybernetickom priestore;
 • leteckých pozemných informačných systémov.

Absolvent je tak pripravený vyvíjať a udržiavať prostriedky vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí NEC a medzinárodnej interoperability, dokáže rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti ich technických a programových prostriedkov, vyvíjať a modifikovať aplikačný softvér pre štandardné a špecializované zariadenia a tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach. Získané vzdelanie mu vytvorí predpoklady na vedeckú dráhu a štúdium v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Teoretické vedomosti

Absolvent:

 • tvorí a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji a projektovaní vojenských spojovacích a informačných systémov, ich komponentov, sietí a služieb a ich zabezpečenia;
 • tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi;
 • vie vyhľadávať a zavádzať aj zložité vojenské, technické, ekonomické a manažérske prístupy s využívaním moderných metód a nástrojov riešenia inžinierskych úloh.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť:

 • riadiť stredne veľký kolektív;
 • tvoriť, vyvíjať a udržiavať moderné vojenské spojovacie a informačné systémy;
 • vyvíjať a modifikovať funkčné bloky a aplikačný softvér pre štandardné a špecializované zariadenia vojenských spojovacích systémov a sietí;
 • rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti technických a programových prostriedkov vojenských spojovacích a informačných systémov;
 • vyvíjať, prispôsobovať a implementovať moderné komunikačné, informačné a senzorové technológie v rôznych aplikačných oblastiach;
 • preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí vojenských spojovacích a informačných systémov spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s vojenskými spojovacími a informačnými systémami;
 • pracovať v projektoch obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu vojenských spojovacích a informačných systémov a ich komponentov vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie, pričom akceptuje nevyhnutnosť zabezpečenia potrebnej kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen, prípadne vedúci tvorivého tímu;
 • akceptovať nevyhnutnosť sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania;
 • udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne;
 • používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom platným v oblasti vojenských spojovacích a informačných systémov;
 • zapojiť sa do práce v medzinárodných vojenských aj civilných odborných skupinách, paneloch, agentúrach a tímoch.


Prospects of graduates

Na základe aktuálne platnej legislatívy je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika štátnou vysokou školou, ktorej poslaním je príprava vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov pre Ozbrojené sily SR. Vzhľadom na túto skutočnosť sú na štúdium prijímaní len študenti a študentky, ktorí budú vykonávať vojenskú službu. Každý úspešný absolvent študijného programu má preto zabezpečené zamestnanie v rámci Ozbrojených síl SR. Študijný program je pokračovateľom inžinierskeho študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy a Vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný program), ktoré boli akreditované podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012. Je taktiež logickým nástupcom vysokoškolského (5 ročného inžinierskeho) štúdia na bývalej Fakulte zabezpečenia velenia Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši (súčasná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je jej nástupníckou organizáciou zriadenou na základe zákona č. 455/2004 Z. z) v študijných odboroch a špecializáciách:

 • automatizácia velenia a elektronické počítače;
 • vojenské komunikačné a informačné technológie;
 • komunikačné a informačné technológie (civilné štúdium).

O absolventov spomínaných študijných odborov bol v minulosti veľký záujem. Špecifikom ich prípravy bolo to, že nižší počet študentov v ročníku umožňoval vyšší podiel individuálnej práce so študentmi z hľadiska pedagógov. Absolventi okrem zložiek rezortu obrany, kde pôsobia vo funkciách vysokokvalifikovaných odborných, riadiacich, vývojových a prevádzkových pracovníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií, našli uplatnenie aj v civilnom sektore ako napr. systémoví inžinieri, vývojoví pracovníci a odborní konzultanti (napr. Alcatel Slovakia, Microsoft Slovensko, Gratex, HP Slovensko, Lynx, Orange Slovensko atď.). Škola je poväčšine so svojimi absolventmi v kontakte a títo sa na ňu vracajú aj neskôr z dôvodu absolvovania rôznych špeciálnych kariérnych kurzov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Additional information

Študijné programy sú určené pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe, ktorí skončili bakalárske štúdiumCoordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skGeneral information on the admission exam

Profesionálni vojaci v dočasnej štátnej službe, ktorí získali bakalárske vzdelanie, sú prijímaní na vysokoškolské štúdium druhého stupňa po splnení základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa, ak bakalárske vzdelanie získali v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorou sa overuje dosiahnutie požadovanej miery ich schopností na štúdium. Posúdenie príbuznosti študijného odboru vykoná prijímacia komisia. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje v externej forme.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa vykonáva formou písomných vedomostných testov z tém jadra znalostí prvého stupňa daného študijného odboru pre jednotlivé študijné programy. Čas na vypracovanie testu je 60 minút a na úspešné vykonanie testu je potrebné dosiahnuť najmenej 60 bodov z maximálneho počtu 100 bodov. • Apply the application for study

  01.03.2021 - 20.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  12.05.2021 - 12.05.2021

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • životopis (okrem absolventov Akadémie ozbrojených síl) (paper form, electronic form)
 • úradne overené doklady o absolvovaní I. stupňa vysokoškolského štúdia (okrem absolventov Akadémie ozbrojených síl) (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 300 €

The fee for admission procedure
application form: 10 €
E-application form: 10 €

Billing information

(poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou)
(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky)

- Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2021
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 06.04.2021 18:36

Draw attention to not topical data