Public Health

Prospects of graduates

Absolventi sa uplatnia ako zdravotnícki pracovníci vo všetkých odboroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission


Milí uchádzači o štúdium.
Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní mimoriadnej situácie. Aktuálne len odošlite vyplnenú prihlášku na štúdium.

V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky, upravíme termíny prijímacieho konania na bakalárske študijné programy, prípadne využijeme možnosť podmienečného prijatia. Včas Vás budeme informovať o zvolenom postupe, bez narušenia Vašich príprav na maturitné skúšky.

 

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- dobrý zdravotný stav (podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory),
- bez prijímacej skúšky,
- pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky prijímacej skúšky, výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).

2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
-   100 % - 81 %   výborne        1
-   80 % - 61 %     chválitebne   2
-   60 % - 41 %     dobre           3
-   menej ako 40 % dostatočné  4

3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).

5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Conditions for international students

The conditions are the same as for the students of the Slovak Republic.

The deadline for filing the application is by 10 April, 2013.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.Coordinator for students with specific needs

We do not have, since the applicants must have a good health conditionGeneral information on the admission exam

For more detailed information see the following link: http://fz.ku.sk/index.php/prijimacie-konanie.htmForm of entrance exam

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Send certificate to

  08.06.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (paper form)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní
 • Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000240559/8180

Variable symbol : 16002010

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Last update: 27.01.2021 10:41

Draw attention to not topical data