Verejná správa a regionálny rozvoj

Absolvent uvedeného študijného programu je v rámci 1. stupňa štúdia pripravený v súlade s profilom fakulty a gestorskej katedry. Ovláda základné teórie,pojmy a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky, s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém a dokáže aplikovať teoretické poznatkypri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy. Absolventi tohto programu sú schopní systemizovať a analyzovaťaktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémova metód riadenia vo verejnej správe. Nachádzajú uplatnenie ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkýchstupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách.Prospects of graduates

Absolvent uvedeného študijného programu je v rámci 1. stupňa štúdia pripravený v súlade s profilom fakulty a gestorskej katedry. Ovláda základné teórie, pojmy a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky, s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém a dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy. Absolventi tohto programu sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov a metód riadenia vo verejnej správe. Nachádzajú uplatnenie ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách.

 Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieAdditional information

                                                                                                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Alexandra Jurkovičová

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: alexandra.jurkovicova@euba.skGeneral information on the admission exam

Všetky informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si podávajú prihlášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke www.euba.sk po 1. januári 2019).

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

písomná formou testovTests

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 31.03.2021

  • Performance of the entrance exam

    14.06.2021 - 18.06.2021

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
35


Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Juraj Válek, PhD. – juraj.valek@euba.sk
Last update: 16.09.2020 12:40

Draw attention to not topical data