Verejná politika

Sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Ústave verejnej politiky a nasledujúce dva roky sa spolu s mojimi kolegami budeme snažiť naučiť vás lepšie rozhodovať o verejných financiách, o právach a povinnostiach ľudí žijúcich na Slovensku a dokonca aj lepšie rozhodovať o mnohých aspektoch vášho osobného života. Medzi učiteľmi na Ústave nájdete veľa vynikajúcich vedcov, prichádzajú k nám aj ľudia z praxe, ktorí pôsobia vo verejnom sektore, médiách alebo v mimovládnom sektore a každý deň uvažujú o tom, ako zlepšiť život v našej krajine. V živej a aktívnej komunite našich doktorandov, starších študentov, ako aj našich absolventov sa určite radi zapojíte do diskusií, ktoré na Ústave organizujeme.  Náš program je výnimočný aj v tom, že viaceré prednášky sú vedené odborníkmi z praxe ako napr. Lívia Vašáková, ktorá pôsobí ako ekonomický radca v Zastúpení EK na Slovensku, Matej Šucha pôsobiaci ako odborník v oblasti behaviorálnych vied, Vincent Bujňák venujúci sa tvorbe zákonov v kancelárií poslanca NR SR a mnohí ďalší.

Náš ústav vedie Public Policy Book Club, v rámci ktorého diskutujeme spolu s odborníkmi o vybranej knihe. Stretnutia sú veľmi prínosné, diskutované knihy korelujú s témami, ktorým sa venujú študenti na jednotlivých kurzoch. Zapojiť sa môžete aj do písania nášho štvrťročníka Public Policy News, v ktorom informujeme o rôznych podujatiach, vedeckých konferenciách, či prednáškach, publikujeme v ňom rozhovory so študentami, ktorí sa zúčastnili zahraničných pobytov alebo stáží.Prospects of graduates

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, bude schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Additional information

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 2. stupňa Verejná politika:

6703 politológia, 6121 sociológia, 6835 právo, 6709 verejná politika / verejná správa, 7701 psychológia, 6289 manažment, 62 ekonómia, 7765 sociálna antropológia, 6721 medzinárodné vzťahyConditions for international students
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuNo entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky. • Open day

  22.11.2018

 • Open day

  06.03.2019

 • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Send certificate to

  10.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Veronika Segešová – veronika.segesova@fses.uniba.sk
Last update: 11.11.2019 11:43

Draw attention to not topical data