Verejná politika

Prospects of graduates

Absolventi tretieho stupňaštúdia v odbore Verejná politika a verejná správa budú špičkoví odborníciv oblasti výskumuverejnej politiky a verejnej správy s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Absolventi tohto odboru budú ovládať vedecké spôsoby získavania najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich:politológia, sociológia, právo, ekonómia a ich vzájomné súvislosti, dokážu vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Zároveň absolventi tohto PhD. štúdia budú prispievať k rozvoju teoretických základov vedného odboru: budú poznať najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a vyššie uvedených bezprostredne súvisiacich disciplín a dokážu navrhovať vlastné riešenia problémov. Absolventi budú spôsobilí svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín EÚ a OECD. V rámci štúdia absolventi získajú vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Additional information

6703 politológia, 6121 sociológia, 6835 právo (ústavné právo, správne právo, trestné právo), 6709verejná politika / verejná správa, 6252 verejná ekonomika aslužby, 62 ekonomické vedy, 6276 finančnýmanažment, 6284 ekonomika amanažment podniku, 6289 manažmentConditions for international students
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skíška prebieha formou ústneho pohovoru o predloženom projekte dizertačnej práce a relevatntných otázkach zvoleného vedného odboru.

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Form of entrance exam

Prijímacia skúška prebieha formou ústneho pohovoru o predloženom projekte dizertačnej práce a relevatntných otázkach zvoleného vedného odboru.

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/ • Open day

  05.03.2020

 • Open day

  11.11.2020

 • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2019 - 30.06.2019

 • Send certificate to

  30.06.2020

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • Predbežný projekt dizertačnej práce (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.03.2020 12:59

Draw attention to not topical data