Verejná ekonomika a politika

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vy­sokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém.

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:

a)      písomný test z anglického odborného jazyka,

b)      prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom,

c)      posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť),

d)     priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

       Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

a)      za písomný test z  anglického odborného jazyka: maximálne 20 bodov,

b)      za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 60 bodov, z toho:

            - za teoretické východiská skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané ciele: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané metódy skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za prezentáciu projektu: maximálne 15 bodov,

c)      za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov,

d)     za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (známky  z predmetov a štátnej skúšky): maximálne 10 bodov.

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje tieto súčasti:

a)      prezentácia písomného projektu dizertačnej práce - v slovenskom a v  anglickom jazyku (uchádzač zo SR), resp. v českom a v anglickom jazyku (uchádzač z ČR) a v anglickom jazyku (uchádzač zo zahraničia),

b)      posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

       Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 70.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o externú formu štúdia:

a)      za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 60 bodov, z toho:

            - za teoretické východiská skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané ciele: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané metódy skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za prezentáciu projektu: maximálne 15 bodov,

b)      za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov.

Pri študijných programoch v anglickom jazyku vykoná uchádzač celú prijímaciu skúšku v anglickom jazyku.

Časti prijímacej skúšky b) a c) uchádzača o dennú formu štúdia, resp. a) a b) uchádzača o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou.

Zloženie skúšobnej komisie pre jednotlivé študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhu garanta doktorandského študijného programu, ktorý prerokovala a schválila príslušná odborová komisia. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu.Coordinator for students with specific needs

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
tel.: +421 48 / 446 2168, e-mail:gabriela.korimova@umb.skGeneral information on the admission exam

Všetky dôležité informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte UMB sú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.ef.umb.sk sekcia UCHÁDZAČ - Doktorandské štúdium  • Apply the application for study

    12.06.2019

  • Performance of the entrance exam

    28.06.2019 - 28.06.2019

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 42 €

Billing information

Fakturačné údaje na úhradu manipulačného poplatku za prijímacie konanie budú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.ef.umb.sk - sekcia UCHÁDZAČ - Doktorandské štúdium.

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Last update: 09.01.2019 17:14

Draw attention to not topical data