Mass-media studies

.Prospects of graduates

Absolvent má základné teoretické vedomostii, praktické schopnosti a zručnosti potrebné na vykonávanie práce v rozličných typoch masmediálnych inštitúcií, ako aj inštitúcií marketingovej a marketingovomediálnej sféry. Osobitný cieľ tohto štúdia mieri aj na zvýšenie úrovne mediálnej a marketingovej komunikácie v regióne. Vedomosti z marketingu mu umožnia uplatniť sa na strednom a nižšom stupni riadenia danej sféry. Absolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania.Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program masmediálne štúdia (denná a externá forma)Additional information

.Conditions for international students

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program masmediálne štúdia (denná a externá forma)Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia. Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program masmediálne štúdia (denná a externá forma)Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami


Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
VoIP: 055 234 7180 • Apply the application for study

  01.01.2022 - 31.03.2022

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • Vysvedčenie za prvý ročník (paper form, electronic form)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (paper form, electronic form)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (paper form, electronic form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form, electronic form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form, electronic form)
 • Maturitná skúška SJ/ČJ B2 (paper form, electronic form)
 • Odborné aktivity (paper form, electronic form)
 • Doklad o úhrade poplatku za prihlášku (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Last update: 17.12.2021 10:04

Draw attention to not topical data