Chémia - geografia

Prospects of graduates

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu chémia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Absolventi majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok. Môžu vykonávať základné práce technického charakteru, v chemických, environmentálnych laboratóriách.

Pritom absolventi medziodborového štúdia chémie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a chemické vedy. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj chemickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy chémie sú založené práve na tejto skutočnosti.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva chémie a geografie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov chémie. Absolvent chémie a geografie sa môže v magisterskom štúdiu vyprofilovať ako odborník na chemické aspekty životného prostredia a environmentalistiku regiónov s rozvinutým priemyslom. Ďalej, absolventi medziodborového štúdia geografia dokážu hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Dokážu nielen spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ale majú široké poznatky z ďalšieho odboru, ktorý študujú spoločne s geografiou. Vo svojom ďalšom smerovaní sa môžu zamerať okrem učiteľstva chémie a geografie hlavne na interdisciplinárne problémy geografie a iných odborov. Na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach: environmentalistiky  regiónov a zhodnotení účinku napr. klimatických zmien na krajinu v prípade štúdia s chémiou.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Uchádzači, ktorí nespĺňajú ani jedno z kritérií uvedených v v bode"Bez prijímacích skúšok", budú na bakalárske študijné programy sú prijímaní na základe výsledkov štúdia na strednej škole. Pri hodnotení sa výsledkov uchádzači získajú body za:

a.)    Výsledky maturitných skúšok zo zvoleného odboru štúdia (max. 30 bodov).

b.)    Absolventi gymnázií za priemer známok počas štúdia alebo na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS) v danom akademickom roku, realizovaných nezávislým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) (max. 60 bodov ).

Absolventi stredných odborných škôl na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS) v danom akademickom roku, realizovaných nezávislým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) (max. 60 bodov ).

c.)    Významných ocenení získaných v odbore štúdia (10 bodov).

Prideľovanie bodov:

Výsledok maturitnej skúšky:

1.Uchádzači   o medziodborové štúdium

1. predmet     známka 1 - 15 bodov     

                                 2 - 10 bodov

                                 3 - 5 bodov

 

2. predmet     známka 1 - 15 bodov    

                                 2 - 10 bodov

                                 3 - 5 bodov

  

Zodpovedajúci maturitný predmet pre filozofiu,   psychológiu a sociálnu prácu je občianska náuka.

  

2.   Uchádzači o jednoodborové štúdium

Body sa   započítajú za výsledok maturitnej skúšky z predmetu podľa programu štúdia   a za ľubovoľný z nasledujúcich predmetov: biológia,   fyzika, geografia, chémia, matematika, informatika.

Za predmet odboru štúdia ako aj zvolený predmet sú body   prideľované nasledovne:

známka 1 – 15 bodov
            2 – 10 bodov
            3 –   5 bodov

 Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu biológia alebo chémia je skúška z biológie alebo chémie realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/). Alternatívou k maturitnej skúške z ľubovoľného odboru štúdia je absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z matematiky alebo skúška z matematiky realizovaná externým posudzovateľom (www.scio.cz).

Body sa pridelia nasledovne:

percentil  nad 60 – 15 bodov

              60 - 45  – 10 bodov

              44 - 30  –   5 bodov

 V rámci tohto kritéria uchádzač   nemôže získať body súčasne za maturitu z matematiky a jednu z jej   alternatívnych foriem.

Priemer známok počas štúdia na strednej škole:

Absolventi gymnázií získajú body za:

 1. priemer známok na maturitnej skúške:

1,00 – 1,20    30 bodov            1,81 – 2,00    20 bodov

1,21 – 1,30    29   bodov          2,01 – 2,20    16 bodov

1,31 – 1,40    28 bodov            2,21 – 2,50    12 bodov

1,41 – 1,50    27 bodov            2,51 – 3,00    10 bodov

1,51 – 1,80    24 bodov

  

 1. priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia:

1,00 – 1,10 30   bodov                   1,61 – 1,80 23   bodov

1,11 – 1,20 29   bodov                   1,81 – 2,00 20   bodov

1,21 – 1,30 28   bodov                   2,01 – 2,20 16   bodov

1,31 – 1,40 27   bodov                   2,21 – 2,50 12   bodov

1,41 – 1,60 25   bodov                   2,51 – 3,00 10   bodov

Výsledky testu Všeobecných študijných predpokladov

Pre uchádzačov zo stredných odborných škôl je povinné absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov národných porovnávacích skúšok (NPS) realizovaných externým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) v danom akademickom  roku. Uchádzačovi bude pridelený počet bodov rovnajúci sa získanému percentilu v rámci NPS, pričom za toto kritérium môže byť pridelených maximálne 60 bodov.

Pre absolventov gymnázií je absolvovanie NPS dobrovoľné. Pri hodnotení sa započíta vyšší počet bodov získaný buď z priemeru známok na strednej škole alebo NPS.Additional information

Záujemca o štúdium si môže podať jednu prihlášku, na ktorej môže uviesť dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač  prijatý  na preferovaný program  druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Odporúčame túto možnosť využiť. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prijímajú na fakultu na základe zmluvy. Podmienky pre prijatie a štúdium  študentov z EU sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Pre študentov z tretích krajín a tých študentov z EU, ktorí študujú na fakulte v anglickom jazyku, je určené školné v zmysle Poriadku poplatkov vydaných rektorom UPJŠ. Výška školného je zakotvená v zmluve medzi študentom a univerzitou.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi gymnázií, ktorí absolvujú  maturitu z aspoň jedného  predmetu  podľa zvoleného programu štúdia(prípadne alternatívu k nej platnú) s hodnotením:

1 - pre odbory biológia, geografia, biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia, geografia-psychológia)

nie horším ako 2 -  pre odbory fyzika, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a kombinácie odborov medziodborového štúdia, ktoré nie sú uvedené vyššie.

a súčasne

ich priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia neprekročí stanovený študijný priemer.

Stanovený študijný priemer pre jednoodborové študijné programy:
biológia – 1,0

geografia – 1,20

fyzika, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia – 2,00

Stanovený študijný priemer pre medziodborové študijné programy:
biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia, geografia-psychológia – 1,0 ostatné kombinácie odborov – 2,00

Uchádzači zo stredných odborných škôl alebo gymnázií, ktorí získali v teste všeobecných študijných predpokladov NPS realizovaných externým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) v danom  akademickom roku percentil vyšší ako 60, 

 a súčasne

 absolvovali maturitu z aspoň jedného predmetu podľa zvoleného programu štúdia s hodnotením:

1 - pre odbory biológia, geografia, biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia, geografia-psychológia)

nie horším ako 2 -  pre odbory fyzika, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a kombinácie odborov medziodborového štúdia, ktoré nie sú uvedené vyššie.

 

Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu biológia je skúška z biológie, realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/biologie.asp), s percentilom vyšším ako 60. Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu chémia je skúška z chémie realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/chemie.asp) s percentilom vyšším ako 60.

Alternatívou k maturitnej skúške z ľubovoľného odboru štúdia je absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z matematiky alebo skúška z matematiky realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp) s percentilom vyšším ako 60.

 •  úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z aspoň jedného predmetu podľa zvoleného študijného programu, v kategóriách A alebo B (pre odbory biológia, fyzika, informatika, matematika), kategóriách A, B, EF (pre odbor chémia) alebo kategóriách A, B, C, D pre odbor geografia),
 • úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich zvoleným odborom štúdia,
 • umiestnili sa na popredných miestach medzinárodných či národných súťaži v prírodovedných disciplínach a informatike. Sem patria súťaže Turnaj mladých fyzikov, Zenit v programovaní a pod. Okrem vymenovaných súťaží, prijímacia komisia môže zvážiť aplikáciu tohto kritéria aj pre ďalšie súťaže (kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou).


Coordinator for students with specific needs

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/General information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní na bakalárske študijné programy jednoodborového štúdia medziodborového štúdia. Medziodborové štúdium je bakalárske štúdium dvoch zvolených odborov, po skončení ktorého absolventi pokračujú v 2-ročnom magisterskom študijnom programe učiteľstva dvoch akademických predmetov zodpovedajúcich absolvovaným odborom medziodborového štúdia, alebo v 2- prípadne 3-ročnom magisterskom študijnom programe jedného z prírodovedných odborov absolvovaného medziodborového štúdia. • Open day

  04.10.2019

 • Open day

  06.02.2020

 • Apply the application for study

  01.11.2019 - 30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  04.06.2020 - 05.06.2020

 • Send certificate to

  05.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
20


Prílohy
 • vysvedčenia zo stredoškolského štúdia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom

číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180

IBAN: SK2881800000007000078491

variabilný symbol: 2997

špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 30.03.2020 11:56

Draw attention to not topical data