Interpretačné umenie

Prospects of graduates

Absolvent doktorandského študijného programu Interpretačné umenie sa môže uplatniť ako koncertný umelec/dirigent, sólista, komorný hráč/spevák, v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch, speváckych zboroch ako dirigent (dirigovanie zboru) a multimédiách v medzinárodnom kontexte, ako hudobný aranžér, dramaturg v orchestroch, súboroch, hudobných divadlách.

Z kvalifikácie doktoranda vyplýva mnohostranné uplatnenie: od interpretácie najnáročnejších foriem hudobných diel cez umeleckú činnosť, publikovanie v odbornej tlači, v tvorbe učebných textov, členstvo v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch až po pedagogické pôsobenie na vysokoškolských inštitúciách v odbore hudobné umenie a vysokoškolských inštitúciách univerzitného typu s umeleckým zameraním.
Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie - hudobné, udelení titulu Mgr.art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

  Informácie týkajúce sa doktorandského štúdia sú uverejnené na webovej stránke www.aku.sk Fakulty múzických umení  v Študijnom programe 2020/2021

 • Požiadavky na prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na  www.aku.sk - Fakulta múzických umení.


Additional information
 • Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na www.aku.sk.

Témy dizertačných prác pre dennú  formu doktorandského štúdia budú zverejnené  na  stránke www.aku.sk - Fakulta múzických umení v termíne  do 1.apríla 2021Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).

 Coordinator for students with specific needs

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD., tel.: +421 48 4320 210General information on the admission exam
 • Dekanka FMU AU zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium:

- študijný program, v ktorom sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku,

- témy dizertačných prác, pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ,

- termín uzávierky na podanie prihlášok,

- termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka),

- podmienky na prijatie na štúdium,

- formu a rámcový obsah prijímacích skúšok,

- spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok.Form of entrance exam

talentová skúška, ústny pohovor s predstavením rámcového projektu k téme dizertačnej práce • Apply the application for study

  31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  - 23.06.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • návrh zamerania, projekt témy dizertačnej práce,d) umelecký projekt v podobe naštudovaného umeleckého repertoáru/kompozície,e) súpis svojich umeleckých výstupov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky na tieto výkony (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 47 €
E-application form: 47 €

Billing information

Akadémia umení FMU, Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav:           Štátna pokladnica

Účet:                           7000067813/8180

Swiftová adresa:        SUBASKBX

IBAN:                       SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol:    201 (povinný údaj)

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 19.02.2021 11:54

Draw attention to not topical data