Public Economics and Management

Prospects of graduates

Absolvent prvého stupňa študijného programu verejná ekonomika a manažment má vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti ekonomických a manažérskych disciplín so zameraním na verejný sektor a neziskové organizácie.
Absolvent ovláda a rozumie všeobecným ekonomickým a manažérskym pojmom, ich syntéze, kategóriám a súvislostiam, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Má vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania organizácií verejného a neziskového sektora, rozumie im, vie ich analyzovať, komparovať. Je schopný nadobudnuté poznatky generalizovať a aplikovať, ale aj predikovať a navrhovať možné riešenia (Verejná správa a regionálna politika, Teória služieb, Ekonomika a manažment organizácií, Priestorová ekonomika, Základy verejnej ekonómie, Základy verejných financií). Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.
Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce (Manažment ľudských zdrojov vo verejnom sektore). Na základe relevantných informácií z makro a mikroekonómie preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na verejný sektor, neziskové organizácie a väzby v rámci širšieho ekonomického systému (Ekonomika a manažment neziskových organizácií, Ekonomika a manažment verejných služieb, Sociálna politika a sociálne poistenie, Municipálna ekonomika a politika, Účtovníctvo vo verejnom sektore). Je schopný sledovať najnovšie trendy v oblasti ekonomiky a manažmentu neziskovo orientovaných organizácií súkromného aj verejného sektora.
Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh (aj pomocou profilových povinne voliteľných predmetov). Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The admission requirements apply equally to all Bachelor´s programmes of the Faculty of Economics of Matej Bel University.

The basic condition is the completion of secondary education. The candidate who fails to prove in time that he / she meets the admission requirements can be conditionally admitted to study if they do so on the day of enrolment for study at the latest.

Another requirement of the Faculty for full-time study is passing the entrance exam.

The entrance exam consists of written tests in one foreign language and the basics of economics. The foreign language can be chosen from English and German. The maximum score in each of the tests is 100 points.

The total points of the candidate are calculated as the sum of the points earned in both parts of the entrance exam. The minimum points for passing the entrance exam and admitting to a study programme is set by the Dean.

Students will be admitted to study according to the ranking of their total scores until the planned capacity of individual study programmes in individual forms of study is full.

 

In full-time study the entrance exam can be replaced by:

 1. the test of General Academic Prerequisites (GAP) – the candidate can be admitted to  study at the Faculty of Economics in the case of having reached a percentile of 50 and higher. The GAP test can be taken within the National Comparative Exams provided by the Scio assessment centre in the academic year 2022/2023 at several places in Slovakia and the Czech Republic (the dates accepted by the Faculty will be announced on the Faculty and the Scio websites). The test can be taken more than once and the best result will be counted.
 2. they took part in a regional round of the Economics Olympiad in 2022/2023 they were placed in the 50thpercentile of all regional rounds participants.


Conditions for international students

Students who have completed the previous degree abroad must have the diploma recognised in the Slovak Republic. The admitted students shall submit the document recognising the diploma no later than the day of enrolment.

Applicant, who has completed a previous level of education in a country outside the European Higher Education Area, is required to attach to his/her  application form a notarized photocopy of the internationally accepted IELTS certificate - International English Language Testing System with a minimum entry score of at least 6,0 from all parts no later than April 30, 2023. A notarized photocopy of the certificate must be delivered to the faculty in a paper version (the electronic version is not sufficient) no later than April 30, 2023. The certificate sent only in the electronic version will not be accepted and the applicant´s application form will be canceled.

For foreign applicants applying for study in a study program taught in the Slovak language, knowledge of the Slovak language at B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages is recommended.


Proof of fulfillment of the basic condition for the admission of applicants for a bachelor study who have been granted asylum, provided additional protection or provided temporary refuge.

An applicant for a bachelor study who has been granted asylum, provided additional protection or provided temporary refuge (hereinafter referred to as a “person with special legal status”) may fulfil the condition of achieving a full secondary education or a full secondary vocational education for the purpose according to §56 par. 1 of the Higher Education Act by submitting of the affidavid and passing of the test of General Academic Prerequisites (GAP), in which he/ she obtains a percentile equal to or higher than 20.  A sample of affidavit is attached to this document. The GAP test can be taken by the applicant through SCIO company. More information will be published on the SCIO website www.scio.sk (www.scio.cz).

An applicant for a bachelor study who is a person with a special legal status, in addition to submitting an affidavit and passing a GAP test, must meet other conditions for admission to study under § 57 of the Higher Education Act – to pass the entrance exam successfully.

Unfinished secondary education or secondary vocational education cannot be replaced by an affidavit of a person with a special legal status.Conditions of admission without the entrance exam

In full-time study the entrance exam can be replaced by:

 1. the test of General Academic Prerequisites (GAP) – the candidate can be admitted to  study at the Faculty of Economics in the case of having reached a percentile of 50 and higher. The GAP test can be taken within the National Comparative Exams provided by the Scio assessment centre in the academic year 2022/2023 at several places in Slovakia and the Czech Republic (the dates accepted by the Faculty will be announced on the Faculty and the Scio websites). The test can be taken more than once and the best result will be counted.
 2. they took part in a regional round of the Economics Olympiad in 2022/2023 they were placed in the 50thpercentile of all regional rounds participants.


Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.

tel.: +421 48 446 2014

e-mail: radoslav.koziak@umb.skGeneral information on the admission exam

Candidates may only submit one application at one level of study and to one study programme.

The application must be sent to the Faculty by these deadlines – for the first level degree programmes, the deadline is 30th April 2023.Form of entrance exam

The entrance exam consists of written tests in one foreign language and the basics of economics. The foreign language can be chosen from English and German. The maximum score in each of the tests is 100 points.

The total points of the candidate are calculated as the sum of the points earned in both parts of the entrance exam. The minimum points for passing the entrance exam and admitting to a study programme is set by the Dean.

Students will be admitted to study according to the ranking of their total scores until the planned capacity of individual study programmes in individual forms of study is full. • Apply the application for study

  01.11.2022 - 30.04.2023

 • Performance of the entrance exam

  12.06.2023 - 16.06.2023

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • (paper form)
 • (electronic form)
 • (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Admission fee is used to cover the material requirements of the admission procedure.

Admission Fee must be made by the applicant for studies or by a person authorised by him by bank transfer no later than the last day on which the application for study can be sent. An application for study without a fee of a specified amount will NOT be accepted. Proof of payment of the admision fee is a compulsory enclosure to the application. 

Due to the automated fee processing in the information system, we can only accept noncash payments.


Billing information:

1. The payment of the fee from EU countries
Account name: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bank name and address: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Account no. / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variable symbol): 1031 (Bachelor´s study)
KS (constant symbol): 0308 – cashless payments
Specific symbol: Birth ID no. (for Slovak applicants); Date of birth in the form DDMMYY (for foreign applicants)
Message to recipient: name and surname of the applicant

Note: All charges will be debited to the payer.


2. Payment of the fee through intermediary bank from third countries:
Account name: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bank name and address: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Account no. / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variable symbol): 1031 (Bachelor´s study)
KS (constant symbol): 0308 – cashless payments
Specific symbol: Birth ID no. (for Slovak applicants); Date of birth in the form DDMMYY (for foreign applicants)
Message to recipient: name and surname of the applicant
 

Note: All charges will be debited to the payer.

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Last update: 23.01.2023 10:35

Draw attention to not topical data