Teaching of English Language and Literature and Teaching of History

This study program must be combined with one of the following study programs:

  • Faculty of Arts - Teaching of History and Teaching of Physical Education
Prospects of graduates
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Absolvent 2. stupňa študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii má rozsiahle vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a dokáže ich využiť v ústnej aj písomnej komunikácii. Disponuje teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti pedagogiky, pedagogickej-psychológie a didaktiky angličtiny a je oboznámený s najnovšími metódami a technikami vo výučbe angličtiny na všetkých stupňoch a úrovniach ovládania jazyka v prezenčnej a online forme. Absolvent dokáže efektívne aplikovať poznatky v pedagogickej praxi pri rozvíjaní komunikačnej kompetencie žiakov a ich globálnych zručností. Vie využiť poznatky z didaktiky anglického jazyka pri príprave a realizácii vyučovacej hodiny, hodnotiť svoj edukačný proces a navrhovať alternatívne postupy. Nadobudnuté teoretické vedomosti a zručnosti absolventovi umožnia pôsobiť v edukačnej sfére na štátnych a súkromných školách, prípadne pokračovať v 3. stupni VŠ.

učiteľstvo histórie
Absolventi študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii 2. stupňa štúdia získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl, na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak, aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách, napr. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá, umelecké galérie, knižnice).

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Podmienkou na prijatie je minimálna úroveň ovládania anglického jazyka uchádzača/uchádzačky na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.učiteľstvo histórie
Základnou podmienkou prijatia uchádzača je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a ukončený študijný program učiteľstvo histórie (v kombinácii).
Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti (aprobácie) študijného programu.Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Last update: 21.10.2022 13:56

Draw attention to not topical data