Security Studies

Prospects of graduates
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnostné štúdiá disponujú uceleným systémov teoretických i praktických vedomostí, tvoriacich nosný základ vedomostnej bázy ich profesijnej profilácie. Absolventi študijného programu Bezpečnostné štúdiá disponujú vysokou mierou rozvoja kompetencií a zručností, ktoré im umožňujú samostatne, tvorivo a ucelene aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v procese priameho výkonu rôznych typov povolaní, a to predovšetkým v rámci tých typov povolaní a pracovných zaradení, ktoré sa viažu na ich odbornú profiláciu. Vyššie nadobudnuté kompetencie a zručnosti sú však využiteľné aj v oblasti výkonu iných typov povolaní a pracovných zaradení, ktoré priamo nekorešpondujú s profesijnou profiláciou absolventov. Miera využiteľnosti a uplatniteľnosti jednotlivých kompetencií a zručností však v tomto prípade závisí od typu povolania a príslušného pracovného zaradenia.
V rámci zabezpečenia uceleného súboru vedomostí, kompetencií a zručností, tvoriacich nosnú časť odbornej profilácie absolventa študijného programu Bezpečnostné štúdiá je dôraz položený najmä na hlboké a ucelené vedomosti z oblasti bezpečnostných štúdií – teórie konfliktov, teórie bezpečnosti, sektorovej bezpečnosti, regionálnej bezpečnosti vo vybraných svetových regiónoch, bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Súčasťou programu sú i poznatky z medzinárodných vzťahov – politických, medzinárodných a ekonomických vzťahov, medzinárodného práva, medzinárodných organizácii, zahraničnej politiky, zahraničných vzťahov Európskej únie, formovania vojenskej diplomacie, z oblasti zahraničnopolitického i vnútropolitického vývoja mocností a pod., ako aj na rozvoj komunikačných schopností a kompetencií v rámci odbornej komunikácie minimálne v dvoch cudzích jazykoch.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Terms and Conditions of Acceptance/Admission to Magister (Mgr.) study

Applicants for full-time and part-time master's studies at Faculty of Political Sciences and International Relations Matej Bel University in one of the accredited study programs must have completed a bachelor's degree.
Applicants for the study in electronic form must send the application for the 1st round of the admission procedure no later than April 30, 2021.
Applicants for the 2nd round of the admission procedure must send the application in electronic form no later than June 30, 2021.
Faculty of Political Sciences and International Relations prefers to file an electronic application. If the applicant does not have the opportunity to fill in the electronic application, he can send a paper application to the address Faculty of Political Sciences and International Relations, Kuzmányho 1, 97401 Banska Bystrica for the 1st and 2nd round of the admission procedure in the same terms. Certified copies of all documents required for the electronic version are attached to the paper application.
Applicants for a master's degree who apply for study in the same academic year in which they complete their bachelor's degree will send an electronic application. A certified copy of the diploma of completion of the bachelor's degree and the supplement to the diploma shall be submitted by applicants for study for the first round of the admission procedure by June 9, 2021 and for the second round of the admission procedure by July 7, 2021. Applicants who do not prove the fulfillment of the basic conditions of admission to study by a specified date, they will be admitted to study conditionally. Applicants are required to deliver certified copies of the diploma of completion of the bachelor's degree and the supplement to the diploma no later than on the day designated for enrollment in the relevant form and degree of study. Otherwise, applicants will not be enrolled.

Applicants for a master's degree who have completed a bachelor's degree in the academic years preceding the year of applying for the master's degree will send an electronic application, attaching a scan of the bachelor's degree with a clearly visible stamp and signatures of the dean of the faculty and the rector of the university. to the diploma. A certified copy of the diploma of completion of the bachelor's degree and the supplement to the diploma shall be submitted by applicants for study for the first round of the admission procedure by June 9, 2021 and for the second round of the admission procedure by July 7, 2021. Applicants who do not prove the fulfillment of the basic conditions of admission to study by a specified date, they will be admitted to study conditionally. Applicants are required to deliver certified copies of the diploma of completion of the bachelor's degree and the supplement to the diploma no later than on the day designated for enrollment in the relevant form and degree of study. Otherwise, applicants will not be enrolled.
Applicants for a master's degree from abroad who apply to study in the same academic year in which they complete their bachelor's degree will send an electronic application. Certified and officially translated copies of documents confirming the completion of the previous degree at the bachelor's degree level, together with their recognition by the relevant university, which carries out the same or related study program, shall be submitted by applicants for the first round of admissions by June 9, 2021 and for the second round. round of the admission procedure by July 7, 2021. Applicants who do not prove the fulfillment of the basic conditions for admission to study by the set deadline will be admitted to study conditionally. Applicants are required to deliver certified copies of the diploma of completion of the bachelor's degree and the supplement to the diploma no later than on the day designated for enrollment in the relevant form and degree of study. Otherwise, applicants will not be enrolled.
Applicants for a master's degree from abroad who completed their bachelor's degree in the academic years preceding the year of submitting the master's degree application will send an electronic application and place in its attachments scans of documents confirming completion of the previous bachelor's degree. Certified and officially translated copies of documents confirming the completion of the previous degree at the bachelor's degree level, together with their recognition by the relevant university, which carries out the same or related study program, shall be submitted by applicants for the first round of admissions by June 9, 2021 and for the second round. round of the admission procedure by July 7, 2021. Applicants who do not prove the fulfillment of the basic conditions for admission to study by the set deadline will be admitted to study conditionally. Applicants are required to deliver certified copies of the diploma of completion of the bachelor's degree and the supplement to the diploma no later than on the day designated for enrollment in the relevant form and degree of study. Otherwise, applicants will not be enrolled.


Additional information


If the applicants have not passed the final exam in Slovak language and are applying for the bachelor's and master`s study program, which is conducted in the Slovak language, they will submit a certified copy of the document confirming their knowledge of the Slovak language at the B1 level no later than on the day of enrollment.


Conditions for international students
The applicants who had completed their precious study degrees abroad are obliged to submit the recognition of evidence of formal qualification achieved outside the territory of the Slovak republic under the Act n. 422/2015 Coll. on recognition of evidence of formal qualifications as amended. The recognition of evidence of formal qualification is to be submitted by the applicant within the date of the registration at the furthest.

Conditions of admission without the entrance exam
without application test

Coordinator for students with specific needs
THE GENERAL INFORMATION FOR APPLICANTS WITH SPECIAL NEEDS

Applicants for studies with specific needs will receive relevant information about the conditions of admission to the study of the selected study program in the various stages of study. He/she could consult with the coordinator for students with special needs about the suitability of the choice of the given study program.
If it is necessary to modify the form and method of taking the entrance examination, the applicant for studies with special needs will send to the study department of the faculty together with the application the Application of the applicant with specific needs to modify the form and method of taking the entrance exam. Together with the application, they shall also attach the relevant documentation of its specific needs.

COORDINATOR FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

PaedDr. Mária Badinská, PhD. (č. dv. 234); 048/446 1511; e-mail: maria.badinska@umb.sk


General information on the admission exam
It is necessary to send the application form separately for every study degree.
Dean of the Faculty of Political Science and International Relations of the Matej Bel University reserves the right to cancel the admission exams. Dean´s decision is based on the sufficient number of students who apply to study a particular studying program.
If there are not sufficient applications to make a studying program viable, dean of the Faculty of Political Science and International Relations of the Matej Bel University reserves the right to cancel the studying program.


Form of entrance exam
without application test

Tests
without application test

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 57 €

Billing information
Application Fees:
60, - € - for all degrees in full-time and part-time form of study: electronic application from vsportal.sk or paper application
57, - € - for all degrees in full-time and part-time form of study: electronic application from www.fpvmv.umb.sk

The invoice data (also published on the website www.platby.umb.sk):

1. Payment of the fee from EU countries::
Account name: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Name and address of the bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Account number /IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variable symbol): 4031 (for applicants for bachelor's studies)
4032 (for applicants for master's studies)
4033 (for applicants for PhD. study)
CS (constant symbol): 0308 – cashless payments
SS (specific symbol): presonal identification number (applicants from the Slovak Republic)
date of birth in the form DDMMYY (foreigns applicants)
Message to the recipient: name and surname of the applicant

2. Payment of the fee through an intermediary bank from third countries:
Account name: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Name and address of the bank: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Account number/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variable symbol): 4031 (for applicants for bachelor's studies)
4032 (for applicants for master's studies)
4033 (for applicants for PhD. study)
CS (constant symbol): 0308 – cashless payments
SS (specific symbol): presonal identification number (applicants from the Slovak Republic)
date of birth in the form DDMMYY (foreigns applicants)

Message for recipient: name and surname of the applicant

Payment by postal order is not accepted due to the impossibility of identifying the payer in the university's information system.
Payment of the fee for the admission procedure must be made by the applicant for study or a person authorized by him / her by bank transfer no later than on the last day when it is possible to send the application for study. An application for studies without a paid fee in the specified amount for the admission procedure will not be accepted.

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Last update: 11.10.2021 09:19

Draw attention to not topical data