Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of the English Language and Literature (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Aesthetics (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Ethics (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of French Language and Literature (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of History (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Religious Studies (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of German Language and Literature (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Russian Language and Literature (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Slovak Language and Literature (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Italian Language and Literature (in combination)
 • Faculty of Arts - Teaching of Civics (in combination)
Prospects of graduates

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie
a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Je dôkladne orientovaný v obsahoch všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie
a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky a je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a v jeho výstavbe. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information
 • pre štúdium cudzieho jazyky sa predpokladá jeho znalosť na úrovni C1
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
 • Uchádzač o magisterský študijný program, ktorý už ukončil bakalárske štúdium, pripojí k prihláške overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu, ale iba výpis absolvovaných predmetov potvrdený študijným oddelením a vlastnoručne podpísaný životopis.


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe doložených výsledkov štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.
 • Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu a rodného listu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre. Tí overené fotokópie diplomu a rodného listu nepredkladajú (stačia neoverené kópie týchto dokumentov).


Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255General information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky. • Apply the application for study

  01.01.2021 - 30.04.2021

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

30,00 € (papierová prihláška)

25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK5481800000007000073076
Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)

2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Monika Václavová – mvaclavova@ukf.sk
Last update: 16.10.2020 08:19

Draw attention to not topical data