Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission without the entrance exam
Dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky štúdia na I. stupni štúdia.

Coordinator for students with specific needs
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátor za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt: hpataiova@ukf.sk


Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • Certifikát (paper form)
 • Diplom zo súťaží (paper form)
 • Dodatok k diplomu (paper form)
 • Diplom (paper form)
 • Iné (paper form)
 • Potvrdenie lekára (ak je požadované) (paper form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Motivačný list (paper form)
 • Olympiáda (paper form)
 • Osvedčenie (paper form)
 • Potvrdenie logopéda (paper form)
 • Potvrdenie o praxi (paper form)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (paper form)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (paper form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Last update: 16.06.2021 14:09

Draw attention to not topical data