Teacher Training of Hungarian Language and Literature and German Language and Literature

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Absolvovanie študijného program umožní získať znalosti o zákonitostiach súčasného maďarského jazyka, o dejinách maďarského jazyka, o rôznych jazykových variantoch a jazykových kontaktoch. V literárnej zložke zabezpečuje osvojenie si vedomostí z teórie literatúry a z dejín maďarskej a svetovej literatúry, ako aj poznatky z literárnej kritiky a z interpretácie umeleckého textu. Metodika vyučovania umožní získanie spôsobilosti aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium sú zverejnené na websídle fakulty: https://www.fss.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie-2/podmienky-prijatia-na-studium/podmienky-prijatia-na-balakarske-studium

Conditions for international students
- študijné programy na FSŠ UKF si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad,
- uchádzač v stanovenom termíne vyplní a zašle v písomnej a elektronickej forme prihlášku na štúdium a úspešne vykoná prijímacie skúšky, resp. splní podmienky prijímacieho konania na zvolený študijný program,
- uchádzač doloží k prihláške životopis a ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku,
- podmienkou pre zahraničných uchádzačov je absolvovanie jazykovej prípravy, pokiaľ slovenský jazyk neovládajú,
- štúdium je bezplatné pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, zahraničných študentov slovenskej národnosti (krajanov) a štátnych príslušníkov Európskej únie,
- pre ostatných uchádzačov zo zahraničia podmienky štúdia určujú medzištátne dohody, resp. štúdium sa koná za poplatok

Ďalšie informácie sú zverejnené na websídle fakulty: https://www.fss.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie-2/podmienky-prijatia-na-studium/podmienky-prijatia-na-balakarske-studium

Conditions of admission without the entrance exam
Dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky štúdia na strednej škole.

Coordinator for students with specific needs
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátor za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt: hpataiova@ukf.sk


General information on the admission exam
Všeobecné údaje k prijímacej skúške: https://www.fss.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie-2/podmienky-prijatia-na-studium/podmienky-prijatia-na-balakarske-studium

 • Apply the application for study

  15.06.2021 - 15.08.2021

 • Performance of the entrance exam

  16.08.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • Certifikát (paper form)
 • Diplom zo súťaží (paper form)
 • Dodatok k diplomu (paper form)
 • Diplom (paper form)
 • Iné (paper form)
 • Potvrdenie lekára (ak je požadované) (paper form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Motivačný list (paper form)
 • Olympiáda (paper form)
 • Osvedčenie (paper form)
 • Potvrdenie logopéda (paper form)
 • Potvrdenie o praxi (paper form)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (paper form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information
Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000073033/8180 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

a)pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky

b)pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT):2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Last update: 16.06.2021 13:52

Draw attention to not topical data