Stredoeurópske areálové štúdiá

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Coordinator for students with specific needs
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátor za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt: hpataiova@ukf.sk


Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
 • Certifikát (paper form)
 • Diplom zo súťaží (paper form)
 • Dodatok k diplomu (paper form)
 • Diplom (paper form)
 • Iné (paper form)
 • Potvrdenie lekára (ak je požadované) (paper form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Motivačný list (paper form)
 • Olympiáda (paper form)
 • Osvedčenie (paper form)
 • Publikované práce (paper form)
 • Potvrdenie logopéda (paper form)
 • Potvrdenie o praxi (paper form)
 • Projekt (paper form)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (paper form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information
Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000073033/8180 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

a)pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky

b)pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT):2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Last update: 13.01.2021 13:21

Draw attention to not topical data