História - archeológia

Prospects of graduates

Absolventi daného študijného programu sú pripravení:

- pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v odboroch História a Archeológia alebo v príbuzných odboroch,

- organizovať muzeálne spracovanie archeologických nálezov a viesť evidenciu deponovaného archeologického nálezového fondu,

- vyhotoviť dokumentáciu nálezovej situácie formou základného geodetického zamerania, kreslenia, fotografie a popisu,

- vykonávať prvostupňovú dokumentáciu a vyhodnotenie nálezového fondu (realizovať dokumentačné i analytické práce s archeologickými prameňmi/nálezmi),

- samostatne vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách,

- realizovať dokumentačné i analytické  práce s prameňmi, základnú dokumentáciu terénneho výskumu a nálezového fondu na počítači,

- rôznymi formami prezentovať výsledky svojej práce doma i v zahraničí.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission without the entrance exam

 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy - priemer známok na výročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník a na polročnom vysvedčení za 4. ročník.
 • podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.


Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255General information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky. • Apply the application for study

  01.01.2020 - 30.04.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • CV (electronic form)
 • overená kópia maturitného vysvedčenia (electronic form)
 • prihláška potvrdená SŠ (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

30,00 € (papierová prihláška)

25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK5481800000007000073076
Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)

2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Monika Václavová – mvaclavova@ukf.sk
Last update: 01.04.2020 12:09

Draw attention to not topical data