Physics

Študijný program bakalárskeho štúdia fyziky je nutným predpokladom k úspešnému zvládnutiu ďalšieho – magisterského – stupňa štúdia. Bakalársky program obsahuje základy všeobecnej fyziky - mechaniku, molekulovú fyziku, termodynamiku, elektrinu a magnetizmus, kmity a vlny, teoretickú mechaniku, teóriu elektromagnetického poľa, základy fyziky mikrosveta, elektroniku, ... fyzikálnu chémiu, analytickú chémiu, matematickú analýzu (funkcie, limity, diferenciálny počet, integrálny počet, diferenciálne rovnice a ďalšie), predmety z informačných technológií, základy anglického jazyka (prípadne iný jazyk). Súčasťou výučby sú semináre a praktické cvičenia k väčšine týchto predmetov. V rámci odbornej praxe študent môže pracovať v laboratóriu výrobného závodu, alebo vo výskumnom laboratóriu katedry. Študent bakalárskeho štúdia vypracuje 5 semestrálnych projektov k témam základných predmetov pod vedením skúseného učiteľa. V poslednom ročníku sa študent okrem bežného štúdia venuje bakalárskej záverečnej práci končiacej jej obhajobou.
V priebehu bakalárskeho štúdia poslucháč fyziky získa a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie vo fyzike tak, aby ich dokázal používať pri riešení úloh. Tiež získa schopnosť používať fyzikálne metódy a metódy niektorých chemických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi a materiálom používaným vo výskumnom laboratóriu, a spracovať údaje získané v experimentálnom výskume. Absolvent fyziky dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast, udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom vývoji, komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore.

Prospects of graduates
Absolvent má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z experimentálnych vedných odborov, programovania, informatiky a štatistiky. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie fyzikálnych systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh a vykonávať základné práce v experimentálnej fyzike a jej technických aplikáciách. Taktiež pracovať s počítačom pri riešení praktických úloh a vykonávať základné analytické a softvérové práce pri modelovaní prírodovedných javov. Toto všetko umožňuje absolventovi úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu (čo odporúčame), alebo uplatniť sa v laboratóriách výrobných podnikov, výskumných ústavov a univerzít a tiež v nemocniciach, v organizáciách zaoberajúcich sa životným prostredím a v štátnej správe.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/homeAdditional information
Základným kritériom hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole je aritmetický priemer z koncoročných priemerov známok vo vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod., ktoré priloží k prihláške.
Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdium.

Conditions for international students
Cudzinci sú prijímaní na fakultu v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
Detailné informácie o podmienkach prijatia zverejňuje fakulta na osobitných webových stránkach v príslušnej jazykovej mutácii www.fpv.ukf.sk


Conditions of admission without the entrance exam
Podmienkou prijatia je preukázanie splnenie zákonnej podmienky pre príslušný stupeň štúdia najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Coordinator for students with specific needs
Poradenskú činnosť oblasti kariéry, financií, práva, zdravia a iných poskytuje Študentské centrum UKF. Venuje sa zároveň poradenstvu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
PaedDr. Vladimíra Poláčková PhD.
Informácie:
https://www.ukf.sk/sc/poradenstvo-a-podpora-pre-studentov-so-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami


General information on the admission exam
• na vedecké študijné programy sú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia


Form of entrance exam
Bez prijímacej skúšky

 • Apply the application for study

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2021 - 31.05.2021

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Certifikát (paper form)
 • Diplom zo súťaží (paper form)
 • Iné (paper form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Olympiáda (paper form)
 • Osvedčenie (paper form)
 • Potvrdenie o praxi (paper form)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (paper form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information
FPV UKF v Nitre preferuje elektronické podanie prihlášky prostredníctvom portálu: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home

Poplatok za prijímacie konanie:
• za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home
• za papierovú prihlášku 30,00 EUR.
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000073017
Kód banky: 8180
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške
• 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
• 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Last update: 06.02.2021 04:24

Draw attention to not topical data