VEHICLE MAINTENANCE

The graduate in the study programme Vehicle Maintenance is after the successful completion of the master´s degree studies capable of performing work of a Maintenance Engineer. The Maintenance Engineer has a good command of the methodology and procedures of implementation and operation of transport means, he/she has knowledge of their construction and operation, masters methods of analysis and evaluation of reliability of technical and operational systems, methodology of sophisticated procedures in creating complex maintenance systems of transport means applied in industry and service systems, methodology and procedures of designing and implementing maintenance information systems at the managerial level (Computer Maintenance Management Systems – CMMS). The graduate acquires knowledge and practical skills in methodical approaches and creation of procedures in project management of operation and maintenance in complex care for machines and equipment. Moreover he/she gains knowledge and experience ofmodel simulation and verification of solutions of machine operation, taking into account the real impact of interactions on operation and the environment, of methods of technical management and procedures for maintenance activities associated with the operation of vehicles as well as technical diagnostic methods.The graduates are employable mainly in designing of complex maintenance systems, in management, in organisation and technical preparation of transport means maintenance, in control, organisation and technical preparation of service activities related to the operation of transport means, in the field of managing services and business related to machines and their equipment, as well as private entrepreneurs (in engineering) in the field of maintenance, service and sale of machines.Prospects of graduates

Absolvent má uplatnenie prednostne v projektovaní komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave údržby dopravných prostriedkov, v riadení, organizovaní a technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku dopravných prostriedkov, v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj ako samostatný podnikateľ (inžiniering) v oblasti údržby, servisu a predaja strojov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

TERMS AND CONDITIONS OF ADMISSION

1. The fundamental prerequisite of being accepted to the graduate study programme (second degree) is full completion of the undergraduate study of the first degree (Higher Education Act, n.131/2002 Coll.).

2. Health certificates the faculty does not require any confirmations of health status and accepts all the applications without any health certificates for all degrees of the university studies

FORMS OF ACCEPTANCE

1.  No entrance exams

 • all the applicants have to pass the selection procedure.

2. Selection Procedure

 • selection procedure is carried out in a form of an interview in order to ensure that the accepted candidates dispose of the necessary skills and abilities.
 • within the selection procedure, the results achieved during the undergraduate study, the result of the state examination and the passed undergraduate study programmes in the same or similar field of study will be evaluated. No entrance examinations take place.


Conditions for international students

The same terms and conditions of admission are applicable as for the applicants from abroad as for the applicants from Slovakia.

Foreign students who study in a foreign language(i.e. not Slovak), pay the tuition fee as stated in § 92 Subsection 8 (Higher Education Act). The tuition fee is specified by the UNIZA directive for the respective academic year, which can be found on the university website.

Students from abroad who study in the Slovak language do not have to pay the tuition fee. The applicants from the Czech Republic who want to apply and study in Žilina can use the application form available in the Czech Republic. The applicants who do not actively speak Slovak or Czech are required to attend the language training. (It is possible to attend the Slovak for Foreigners courses at UNIZA).

For foreign applicants who were accepted on the basis of international agreements or Slovak government grants, terms and conditions stated in respective agreements are applicable.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného
uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

1. Bez prijímacej skúšky
Všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním.


2. Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.


Pravidlá výberového konania

Vo výberovom konaní sa posudzujú študijné výsledky dosiahnuté počas Bc. štúdia, výsledky štátnej skúšky a absolvovaný Bc. študijný program. Prijímacie skúšky sa nekonajú.Coordinator for students with specific needs

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. tel.: 041/513 2519, 4950

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.skGeneral information on the admission exam

Application forms are to be submitted for individual study programme.

In case the applicant is interested in more study programme, it is necessary to apply for each one individually, including payment of the respective admission procedure fees.

Applicants have to fill in the form Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2. Stupeň or they can also use an electronic application form that can be found on the university website:https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php or on the education portal: https:// prihlaskavs.sk/sk/. 

Even in case of electronic application form, it is required to print it, sign it, enclose other required documents including the proof of payment of the fee and send it to the address SjF UNIZAwithin the stipulated deadlines.

Incomplete study application or application sent after the deadline will not be accepted.

In the absence of or failure of entrance exams, the faculty does not refund the admission fee.

If an applicant wants to take part in entrance exams at more faculties of UNIZA, the application forms have to be sent separately to each faculty and the respective admission procedure fees paid separately to each faculty.

Enclosures for the master´s degree programme (to be sent with application forms):

 • Curriculum Vitae,
 • Payment confirmation statement,
 • copy of the Diploma.

 Admission fee:

Send 20 € to:                                                          

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Bank: Štátna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

const. symbol: 0308

variable symbol: 10232 - inžinierske štúdium

 

Payment method: payment can be paid by bank transfer or postal order to the account above.

Payment confirmation statement: is to be sent to the Faculty with the application form.

With payment of the admission fee from the EU member states, the EES countries, territories that are considered a part of the EU (Treaty of Rome, Section 299) and SEPA countries,  it is necessary to use BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK34 8180  0000 0070 0026 9861.Form of entrance exam

Selection procedure • Open day

  26.01.2021

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  29.06.2021 - 29.06.2021

 • Send certificate to

  24.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Bachelor diploma


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Bank: Štátna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

const. symbol: 0308

variable symbol: 10232 - inžinierske štúdium

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Last update: 21.09.2020 14:17

Draw attention to not topical data