Verejná správa

- Zámerom študijného programu „Verejná správa“ poskytuje prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať teóriu verejnej správy a verejnej politiky

- zameriava sa  na analýzu súčasných princípov uplatňujúcich sa vo verejnej správe a tieto sa následne snaží tvorivo uplatňovať v praxi

- zameriava sa na navrhovanie riešení a formulovanie trendov vývoja vo verejnej správe

- sústreďuje sa  na prípravu na prijímanie rozhodnutí pri riadení pracovných tímov

- zameriava sa na prípravu projektu organizácie, jej organizačnej štruktúry, hľadanie alternatívnych zdrojov (ľudské, materiálne, finančné) na fungovanie organizácie

- sústreďuje sa na poznanie politického, administratívneho, právneho a ekonomického priestoru v rámci EÚ, vrátane fungovania jej orgánov a inštitúciíProspects of graduates

- absolvent magisterského štúdia je odborne pripravený plniť úlohy praxe v súlade s aktuálnymi potrebami spoločenského vývoja v SR 

- Absolvent magisterského štúdia získa základné poznatky z manažmentu, politológie, o fungovaní a dejinách verejnej správy v komparatívnej perspektíve, problematike organizácie a riadenia spoločnosti, ako aj celej škály ekonomických a právnych disciplín, ktoré sú nevyhnutné pre jeho ďalšie uplatnenie v praxi.Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu.

Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie),  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Absolventi identických, resp. príbuzných študijných programov, budú prijatí na základe úspešnosti na bakalárskych štátnych skúškach. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na preverenie schopností v rámci prijímacieho konania.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Darina Kubíčková, PhD,General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok • Apply the application for study

  15.11.2019 - 26.06.2020

 • Submit additional application form

  01.07.2020 - 25.08.2020

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie) (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:   52007

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

Ročné školné v študijných programoch denného štúdia v anglickom jazyku: 850 €

Ročné školné v študijných programoch denného štúdia v anglickom jazyku, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte: 2 500 €

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 31.03.2020 15:14

Draw attention to not topical data