Verejná politika a verejná správa

- verejná politika a verejná správa ako súčasť verejnej moci si vyžaduje ľudí odborne pripravených, kreatívnych a zručných, schopných plniť úlohy súvisiace s budovaním právneho štátu a občianskej spoločnosti a to na úrovni národnej, regionálnej i miestnej

- osobitnú pozíciu má v tomto systéme územná samospráva, na ktorú v procese decentralizácie verejnej správy prešla veľká časť kompetencií štátu, ktorých realizácia si nutne vyžaduje prvok odbornosti a pracovnej profesionality

- cieľom doktorandského programu verejná politika a verejná správa je pripraviť generáciu absolventov, ktorých nadobudnuté vedomosti a zručnosti bude charakterizovať univerzálnosť ako východisková báza pre ich pôsobenie v oblasti verejnej politiky a verejnej správy všeobecne a v jednotlivých súčastiach, zložkách a inštitúciách verejnej politiky a verejnej správy

-štúdium programu verejná politika a verejná správa je určené pre graduovaných absolventov, ktorí sú schopní samostatnej vedeckej práce a preukázali pre ňu predpoklady

- doktorandské štúdium sa skladá zo študijnej, pedagogickej a vedeckej časti, avšak neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia je individuálny prístup a profesijná slobodaProspects of graduates

- absolvent doktorandského štúdia si otvára získaním titulu „PhD.“ možnosti k viacerým zaujímavým pracovným pozíciám

- absolvent doktorandského štúdia je predurčený na pôsobenie vo vedúcich pracovných pozíciách v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách a organizáciách neziskového sektora

- absolvent doktorandského štúdia sa uplatní tiež aj v manažérskych pozíciách a pozíciách špecialistu v podnikateľskom sektore, keďže má rozvinuté riadiace schopnosti a disponuje interpersonálnymi zručnosťami, čo mu umožňuje pracovať ako člen alebo vedúci tímuAlways up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi študijných programov  iných študijných odborov.

Uchádzači sa prihlasujú na témy vypísané fakultou alebo si môžu navrhnúť i vlastnú tému.

Témy dizertačných prác vypisujú školitelia s príslušným vedeckým titulom (prof., doc.) schválení Vedeckou radou Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium. Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Darina Kubíčková, PhD,General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok • Apply the application for study

  15.11.2019 - 26.06.2020

 • Submit additional application form

  01.07.2020 - 25.08.2020

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác (electronic form)
 • vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:   52007

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 31.03.2020 15:58

Draw attention to not topical data