Teória digitálnych hier

Ako absolventi magisterského štúdia teórie digitálnych hier budete disponovať základnými vedomosťami nielen z oblasti grafiky, informatiky a zvuku, ale aj mediálnych štúdií, marketingovej a masmediálnej komunikácie. Budete poznať postupy pri vytváraní digitálnych formátov s pomocou najnovších technológií. Budete sa môcť uplatniť v kreatívnom priemysle alebo v masmediálnej či marketingovej praxi.Prospects of graduates

Absolvent odboru masmediálne štúdia v študijnom programe  teória digitálnych hier na  je vybavený širokou škálou teoretických a praktických vedomostí zručností i skúseností, na základe ktorých je profesionálne pripravený a kompetentný kriticky analyzovať produkciu digitálnych hier s využitím adekvátnych vedeckých metód skúmania, riadiť projektovanie a proces produkcie digitálnych hier, predkladať podklady pre rozhodnutia ohľadne promotion a distribúcie digitálnych hier a riadiť i organizovať  všetky druhy komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu. Absolventi študijného programu sú špecialistami na tvorbu digitálnych hier, môžu pôsobiť v oblasti réžie, scenaristiky, uplatnia sa aj ako projektoví manažéri, analytici produkcie digitálnych hier,Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekan fakulty.

V prípade uchádzačov – absolventov neidentického (aj identického) či príbuzného študijného programu môže prijímacia komisia FMK UCM v Trnave požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prijímacia skúška sa spravidla koná ústnou formou a o obsahu prijímacej skúšky bude fakulta uchádzača informovať.

Uchádzači o magisterské študijné programy predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. Uchádzač po uložení elektronickej prihlášky prihlášku vytlačí, podpíše a spolu s prílohami zašle poštou na Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

 

Absolventi študijného programu v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia na FMK UCM v Trnave nevykonávajú prijímaciu skúšku. Uchádzači, ktorí sú absolventmi FMK UCM v Trnave nie sú povinní dokladať vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. K prihláške na magisterský stupeň štúdia sú povinní doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy.

Adresa: Študijné oddelenie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava.

 Viac informácií o prijímacom konaní nájdete na našich sociálnych sieťach alebo tu. (Prelink https://fmk.sk/prijimacky/?target=bc-studium#tablist1-tab2)Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Juliána Mináriková, PhD.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa spravidla koná ústnou formou a o obsahu prijímacej skúšky bude fakulta uchádzača informovať. • Apply the application for study

  01.10.2020 - 31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • CV (electronic form)
 • Kópia dokladu o zaplatení poplatku za príjímacie konanie (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za 1. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za 2. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za 3. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za polrok 4. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                        Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   32107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:    rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrej Brník, PhD. – andrej.brnik@ucm.sk
Last update: 30.09.2020 15:10

Draw attention to not topical data