Sociálne služby a poradenstvo

- Zámerom študijného programu „Sociálne služby a poradenstvo“ je príprava študentov pre prax s cieľom aplikovať získané vedomosti, schopnosti z oblasti sociálnych služieb a poradenstva. 

- odbor sa študuje v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia

- Počas štúdia študent získa základy teórie a odbornej praxe v sociálnych službách a poradenstve, získa fundamentálne znalosti z príbuzných vedných disciplín (sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika), ktoré predstavujú pevný základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva.Prospects of graduates

- po skončení štúdia je  študent adekvátne pripravený na otvorený trh práce, nakoľko dokáže:

- vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo v závislosti od rôznych sociálnych problémov klienta,

- plánovať, organizovať a realizovať potrebné aktivity/činnosti v oblasti sociálnych služieb,

- participovať/ spolupracovať so zainteresovanými subjektmi štátnej správy,  samosprávy a s neziskovými organizáciami,

- participovať na tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb,

- pracovať s právnymi predpismi / legislatívou v oblasti sociálnej politiky, sociálnej práce a sociálnych služieb,

- uplatňovať legislatívou dané kompetencie.

- Absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi  ako odborníci: v inštitúciách súkromného sektora, vo verejno-právnych inštitúciách (sociálne poisťovne, úrad práce sociálnych vecí a rodiny), v samospráve (na úradoch v obci a v meste), v medzinárodných inštitúciách a v mimovládnych organizáciách.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu.

Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie),  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Absolventi identických, resp. príbuzných študijných programov, budú prijatí na základe úspešnosti na bakalárskych štátnych skúškach. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na preverenie schopností v rámci prijímacieho konania.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Darina Kubíčková, PhD,General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok • Apply the application for study

  13.10.2020 - 15.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie) (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • najneskôr v deň zápisu lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača vykonávať odbornú prax počas štúdia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 850 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:   52107

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 18.11.2020 08:45

Draw attention to not topical data