Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Cudzie jazyky a kultúry je študijný odbor zo sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Z. č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Z. č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vo vedecko-výskumnej práci. Absolvent študijného programu tretieho stupňa (§51 ods. 3 Zákona č. 131/ 2002 Z.z.) nadobudne hlboké vedomosti založené na najnovších poznatkoch vedeckého bádania v oblasti lingvistickej metodológie a výskumu súčasného nemeckého jazyka v širokých súvislostiach.Prospects of graduates

Študijný odbor je zameraný na prípravu špičkových odborníkov, schopných uplatniť sa predovšetkým vo vedecko-výskumnej oblasti, kde sa vyžadujú hlboké odborné znalosti v oblasti všeobecnej a konfrontačnej lingvistiky a kde sa očakávajú aj širšie vedomosti zo sféry spoločenskovedných disciplín ako je filozofia a kulturológia. Dôležitou súčasťou doktorandského štúdia je aj osvojenie si poznatkov z informatiky pre potreby lingvistického bádania.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú

ukončené magisterské štúdium.

 

Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva s nasledovnými prílohami:

- overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe,

- vysvedčenie zo štátnej skúšky,

- stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,

- doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní

v odbore).

U uchádzačov, ktorí sú absolventmi UCM sa nevyžadujú overené kópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, kópie môžu byť aj neoverené.

Pri výberovom konaní budú uprednostnení absolventi, ktorí sa zúčastnili študentskej vedeckej

konferencie. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke

Katedry filozofie a aplikovanej filozofie, Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedry germanistiky, Katedry rusistiky a Katedry psychológie FF UCM.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Andrea Baranovská, PhD.General information on the admission exam

Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač

prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce ako aj znalosti

cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní

výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana

fakulty. • Performance of the entrance exam

  01.06.2021 - 31.08.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
4


Additions
 • overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe (electronic form)
 • u uchádzačov, ktorí sú absolventmi UCM sa nevyžadujú overené kópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, kópie môžu byť aj neoverené (electronic form)
 • stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní v odbore) (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:   22107
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 23.09.2020 07:51

Draw attention to not topical data