Mass Media Communication

Teoretické vedomosti 

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej, masmediálnej a marketingovej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z teórie žurnalistiky, printovej, fotografickej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, multimediálnej a onlinovej tvorby, teórie masovej komunikácie zameranej na bádanie a výskum špecifických a vybraných problémov mediálnej, masmediálnej a marketingovej praxe, vrátane masovej kultúry, mediálnej kultúry, psychológie a sociológie médií, filozofie médií, mediálnej etiky, ekonómie médií a pod., ďalej na vybrané oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, marketingu mediálnej produkcie, marketingu mediálnych inštitúcií, marketingových i public relations agentúr, aplikovaného manažmentu na oblasť médií a marketingu s ohľadom na sociokultúrny kontext a v závislosti od zvolenej orientácie študenta na predmetnú problematiku. Obdobne sa v druhom stupni štúdia pristupuje aj k rozširovaniu a prehlbovaniu poznatkov i zručností v umeleckých disciplínach: teórii a tvorbe umeleckých druhov a žánrov aplikovaných na podmienky mediálnej, masmediálnej a marketingovej sféry. Podporuje sa získavanie kompetencií v oblastiach vedeckého výskumu či v tvorbe masmediálnych, mediálnych, multimediálnych, marketingových a umeleckých komunikátov. Zvláštna pozornosť je venovaná štúdiu komunikačných techník, autorskej tvorbe, osobnej prezentácii. 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent ovláda: 

 • osobitným zameraním na spoločenskú, masmediálnu a marketingovú komunikáciu,
 • používané metódy a postupy v oblasti autorskej tvorby žurnalistických, multimediálnych, marketingových i umeleckých komunikátov, 
 • manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov (masmediálnych, multimediálnych a marketingových), 
 • vyhľadávanie a definovanie problémov, projektovanie a postupy realizácie výskumu masovej a mediálnej kultúry i marketingu a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia do mediálnej, masmediálnej i marketingovej praxe, 
 • poznatky o multilaterálnych vzťahoch médií a ich právnych dimenziách,
 • dokáže sprostredkúvať mediálne kompetencie v zmysle rozvoja mediálnej gramotnosti, zvyšovania mediálnych kompetencií a rozvoja kritického myslenia,
 • tvoriť, prezentovať a realizovať projekty v rôznych oblastiach svojho študijného odboru podľa požiadaviek a podmienok spoločenskej praxe,
 • prezentovať spoločensky relevantné masmediálne, multimediálne a marketingové obsahy a projekty, je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti médií a marketingovej komunikácie a ovláda spôsoby uchádzania sa o domáce i zahraničné granty,
 • orientovať sa v ekonomických procesoch a využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov. 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent:

 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
 • dodržiava etické princípy informačnej profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní, 
 • udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný profesionálny rast.


Prospects of graduates

Štúdium sa orientuje na vzdelávanie odborníkov pre tradičné printové a elektronické médiá, ale aj nové médiá, digitálne médiá a multimédiá, ďalej na vzdelávanie hovorcov, tlačových tajomníkov, pracovníkov komunikačných odborov a úsekov vo verejnej správe ako aj v komerčnom sektore. Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti výskumu, tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov. Ďalej sa uplatňujú v oblasti tvorby a prezentácie mediálnych produktov, v procese ich manažérskej prípravy, ako aj teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Absolventi tak majú predpoklady pre prácu v tlačených ako aj v elektronických médiách, v mediálnych, tlačovo-informačných odboroch a oddeleniach rôznych inštitúcií mediálneho prostredia, na školách aj univerzitách. Osobitný dôraz sa kladie na komplexnosť vzdelania a na to, aby absolvent získal predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti mediálnej sféry, prípadne pre vedenie inštitúcií mediálnej sféry. Pri vhodnom výbere študijného zamerania sa môžu absolventi uplatniť aj v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej a pedagogickej. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent v praxi samostatne riešiť, je primeraná stupňu štúdia a navrhnutému profilu absolventa. Absolventi magisterského stupňa štúdia získajú široký rozsah kompetencií na to, aby sa uplatnili na domácom ako aj európskom trhu práce v rámci svojej profesijnej špecializácie.Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekan fakulty.

V prípade uchádzačov – absolventov neidentického či príbuzného študijného programu bude prijímacia komisia FMK UCM v Trnave požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prijímacia skúška sa spravidla koná ústnou formou a o obsahu prijímacej skúšky bude fakulta uchádzača informovať.

 

Uchádzači o magisterské študijné programy predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia, ktorí sa budú hlásiť na neidentický študijný program než absolvovali v bakalárskom stupni štúdia na FMK UCM v Trnave budú vykonávať prijímaciu skúšku. Výnimka sa vzťahuje na absolventov bakalárskeho študijného programu vzťahy s médiami, ktorí budú od prijímacej skúšky oslobodení.

 

 

 

 

 

Uchádzači, ktorí sú absolventmi FMK UCM v Trnave nie sú povinní dokladať vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. K prihláške na magisterský stupeň štúdia sú povinní

doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

 

Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. Uchádzač je povinný prihlášku nahratú v AIS2 uložiť (stav prihlášky „evidovaná“ nie je postačujúci).Additional information

Pri študijných programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa § 92 odseku 4 zákona č. 131/2002 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.General information on the admission exam

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Presun termínu prijímacej skúšky nie je možný.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

  • Apply the application for study

  16.11.2021 - 31.05.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.08.2022 - 31.08.2022

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                                  Štátna pokladnica
Variabilný symbol:          32207
Konštantný symbol:         0308

Špecifický symbol:           rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                SPSRSKBAXXX

 

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrej Brník, PhD. – andrej.brnik@ucm.sk
Last update: 15.12.2021 22:05

Draw attention to not topical data