Marketingová komunikácia

Ako absolventi bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie budete mať široké povedomie o práci v marketingovej sfére. Tiež získate potrebné teoretické vedomosti z ekonómie, práva, manažmentu i fungovania trhového hospodárstva a budete mať praktické skúsenosti z prípravy a realizácie marketingových komunikátov. Životopisy si budete môcť posielať do oblastí vo výkonných profesiách marketingu a mediálneho manažmentu.Prospects of graduates
 • marketingový špecialista,
 • marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie,
 • sales-manažér,
 • online marketér.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

-              známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

-              absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí

                                   jazyk.

 

Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,50, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku.

 

Pre prijatie na bakalársky stupeň (platí pre všetky študijné programy) bude smerodajné:

-         úspešné vykonanie prijímacej skúšky,

-         známky z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk) v jednotlivých ročníkoch,

-         absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

-         známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, celkový výsledok maturitnej skúšky.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM. Uchádzač je povinný prihlášku nahratú v AIS2 uložiť (stav prihlášky „evidovaná“ nie je postačujúci). Uchádzač je do príloh elektronickej prihlášky povinný:

 1. 1.      nahrať hodnotenia zo všetkých predmetov výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka a z polročného vysvedčenia z 5. ročníka) z elektronickej žiackej knižky,
 2. 2.      životopis,
 3. 3.      doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie (poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom),
 4. 4.      ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou alebo notárom overené koncoročné vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do 11. júna 2021),
 5. 5.      uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2021 pošle úradne overené výročné vysvedčenia a úradne overené maturitné vysvedčenie,
 6. 6.      uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.

V prípade, že sa el. žiacka knižka nedá preklopiť do prihlášky v AIS je uchádzač povinný poslať koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník strednej školy a polročné vysvedčenie za 4. ročník (v prípade 5 ročného štúdia posiela koncoročné vysvedčenia za 2. – 4. ročník a polročné vysvedčenie z 5. ročníka) overené strednou školou poštou na adresu Študijného oddelenia FMK.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Juliána Mináriková, PhD.General information on the admission exam

Uchádzači o externú formu bakalárskeho stupňa štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2020/2021.

 Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa koná písomnou alebo ústnou formou a obsahuje:

-         test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu – v študijnom programe teória digitálnych hier je tento test nahradený ústnym pohovorom s uchádzačom,

-         test z cudzieho jazyka (AJ alebo NJ) v študijných programoch aplikované mediálne štúdiá, masmediálna a marketingová komunikácia,

-         test z cudzieho jazyka (AJ) v študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier.

 

Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 100 bodmi. Uchádzač môže získať okrem toho až 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2021/2022. Smerodajné bude:

-         celkový študijný priemer zo strednej školy (koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka),

-         známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk),

-         absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1,C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

V prípade zvýšeného počtu uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia môže Akademický senát  FMK upraviť smerné číslo na prijatie.

 Tests

8. jún 2021: prijímacia skúška uchádzačov na študijné programy aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, vzťahy s médiami: test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, test z cudzieho jazyka. • Apply the application for study

  01.10.2020 - 31.08.2021

 • Performance of the entrance exam

  08.06.2021 - 08.06.2021

 • Send certificate to

  11.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Additions
 • CV (electronic form)
 • Kópia dokladu o zaplatení poplatku za príjímacie konanie (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za 1. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za 2. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za 3. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)
 • Overená kópia vysvedčenia za polrok 4. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                        Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   32107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:    rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 12.05.2021 07:47

Draw attention to not topical data