Inžinierstvo životného prostredia

Profil Katedry ekochémie a rádioekológie http://ker.fpv.ucm.sk
Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí medzi mladšie katedry slovenských vysokých škôl. Bola založená 6. októbra 2010 na základoch vedeckého tímu, ktorý sa formoval a pôsobil od roku 2001 na Katedre biotechnológií.

Jej pracovníci a doktorandi sa venujú aktuálnym vedecko-výskumným otázkam patriacim do širokého spektra interdisciplinárnych odvetví environmentálneho inžinierstva, rádioekológie a ekochémie.Prospects of graduates

Profil Katedry ekochémie a rádioekológie http://ker.fpv.ucm.sk

Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí medzi mladšie katedry slovenských vysokých škôl. Bola založená 6. októbra 2010 na základoch vedeckého tímu, ktorý sa formoval a pôsobil od roku 2001 na Katedre biotechnológií.

Jej pracovníci a doktorandi sa venujú aktuálnym vedecko-výskumným otázkam patriacim do širokého spektra interdisciplinárnych odvetví environmentálneho inžinierstva, rádioekológie a ekochémie. Ide najmä o nasledovné oblasti:

 • vývoj metód a systémov slúžiacich na analýzu a odstraňovanie znečistenia vôd s využitím obnoviteľných zdrojov energie (najmä slnečnej a vodnej energie),
 • výskum aplikovateľnosti prírodných a antropogénnych sorbentov (čistiarenských kalov, biouhlia, alginitu, zeolitov) a ich modifikátov na odstraňovanie kontaminantov zo znečistených vôd,
 • identifikácia a charakterizácia extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich výskytu a aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov,
 • rozvoj rádioindikátorových metód na odhad biologickej prístupnosti zložiek pôd a aplikácia lyzimetrov na charakterizáciu pôdnych procesov,
 • rozvoj nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne značených látok a kovov v rastlinných pletivách,
 • hodnotenie vplyvu stresových faktorov na rastliny s dôrazom na účinky ťažkých kovov s použitím moderných biochemických, analytických a zobrazovacích techník,
 • rozvoj aplikácie geoinformačných systémov s dôrazom na riešenie problémov z oblasti priestorovej charakterizácie kontaminovaného prostredia.

Členovia katedry majú v ostatných rokoch za sebou úspešné riešenie celého radu domácich i medzinárodných výskumných projektov, ako aj expertíznych aktivít pre prax (napr. pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť a.s.).
Pre riešenie menovaných výskumných problémov je Katedra vybavená nasledovnými vedeckými pracoviskami, resp. laboratóriami: Pracoviskom rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA), Laboratóriami spektrálnych analýz, Ekochemickými laboratóriami a Geoinformačným centrom.

Katedra zabezpečuje akreditovaný študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo, ktorý svojou náplňou a cieľmi nadväzuje na študijný program akreditovaný na Fakulte prírodných vied UCM v roku 2010 pod názvom Environmentálna chémia a remediačné technológie.

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

 • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,
 • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky,
 • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,
 • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda základné metódy programovania,
 • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,
 • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
 • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Pri prijímaní na inžiniersky študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej  škole príbuzného zamerania. V  prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia.

Požadovaná skladba absolvovaných predmetov na 1. stupni štúdia v odbore environmentálne inžinierstvo je matematika (2 semestre), fyzika (aspoň 1 semester), všeobecná a anorganická chémia (aspoň 1 semester), organická chémia (aspoň 1 semester), analytická chémia (aspoň 1 semester), fyzikálna chémia (aspoň 1 semester), biochémia/mikrobiológia (aspoň 1 semester), toxikológia (aspoň 1 semester), inžiniersky predmet – chemické inžinierstvo/inžinierstvo životného prostredia/odpadové inžinierstvo/bezpečnostné inžinierstvo(aspoň 1 semester).

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Additional information

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

životopis,

-  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-  vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár),

-  vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár),

dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár).

 

Uchádzač, ktorý štátnu záverečnú skúšku  1. stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom roku 2020/2021 a k dátumu prijímacieho konania  nemá vydaný diplom, doložípotvrdenie o štúdiu a potvrdený výpis absolvovaných predmetov štúdia.

Uchádzač, ktorý je absolventom FPV UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatok k diplomu.

Uchádzačovi, ktorý je študentom FPV UCM v Trnave a štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom roku 2020/2021 doloží doklady o absolvovaní štúdia fakulta (študijné oddelenie).

Vyplnenú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný vytlačiť, podpísať a spolu s požadovanými dokladmi odoslať na adresu FPV UCM v Trnave, Nám.J. Herdu 2, 917 01 Trnava.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

RNDr. Beata Vranovičová, PhDGeneral information on the admission exam

bez prijímacích skúšok • Apply the application for study

  01.10.2020 - 30.04.2021

 • Submit additional application form

  01.05.2020 - 13.08.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka:                        Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   12107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:    rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 23.09.2020 06:43

Draw attention to not topical data