Fyzioterapia

Poslaním Fakulta zdravotníckych vied (FZV) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Fakulta zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.Prospects of graduates

Absolventi všetkých študijných programov na Fakulte môžu vykonávať metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne K tomu mu pomáha štúdiom získaný široký teoretický základ z odborných predmetov a dostatočná jazyková výbava. Je teda pripravený na to, aby mohol samostatne, tvorivo a efektívne riešiť problémy, predkladať alternatívy existencie a rozvoja svojej profesie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
  1. 1.    Podmienky prijatia:

-       vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia,

-       externé štúdium vyžaduje sa súbežná súvislá prax v odbore.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information
  1. 1.    Prihláška:

 

Prílohy (kópie musia byť úradne overené):

-       vysokoškolský diplom prvého stupňa z odboru fyzioterapia a dodatok k diplomu (overené kópie uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia absolventi IFBLR),

-       vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia absolventi IFBLR,

-       životopis,

-       potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium,

-       potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Prihlášku možno podať:

a)   poštou na adresu:             Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Študijné oddelenie FZV UCM

Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                 v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917, 01 Trnava)

c)   elektronicky:         https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/start.do

(Elektronickú prihlášku vyplňte a následne vytlačte!)

 Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Eva Ďurinová

 eva.durinova@ucm.skGeneral information on the admission exam
  1. 1.    Hodnotenie uchádzačov:

Poradie úspešnosti uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:

-       vážený študijný priemer výsledkov štátnej skúšky – maximálne 30 bodov.

 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan FZV UCM v Trnave.

Neprijatý uchádzač o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia rektora do 8 dní od jeho doručenia  rektorovi univerzity.

V prípade, ak po ukončení procesu prijímania prihlášok na štúdium počet uchádzačov výrazne neprevyšuje, je rovný alebo je nižší ako plánovaný počet prijatých, môže dekan rozhodnúť o prijatí bez prijímacích skúšok. O tomto rozhodnutí sú uchádzači včas upovedomení písomne.

 Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
150


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
  • - potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 550 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                                 Štátna pokladnica

Účet:                                   7000071919/8180

Variabilný symbol:                42107

Konštantný symbol:               0308

Špecifický symbol:                rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                 SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 22.09.2020 13:36

Draw attention to not topical data