Fyzioterapia

Poslaním Fakulty zdravotníckych vied (FZV) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Inštitút zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, poradenskej a výchovnej činnosti. Absolventi vykonávajú svoju vysoko profesionálnu činnosť v rámci preventívnej, diagnostickej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rehabilitačných ústavoch, v sanatóriách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, na pracoviskách so zameraním na liečebnú telesnú výchovu, fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu, ako aj v súčasnosti stále viac vyhľadávaných moderných rehabilitačno-rekreačných a preventívnych zariadeniach typu wellness / fitness.

Absolventi fyzioterapie môžu pôsobiť aj v iných špecializovaných pracoviskách, ako sú napr. zdravotné a komerčné poisťovne a úrady práce. Okrem toho môžu nájsť svoje uplatnenie aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v rekvalifikačných zariadeniach pre zdravotne postihnutých občanov, chránených dielňach, na pracoviskách ergoterapie. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré majú v svojej náplni resocializáciu zdravotne postihnutých občanov. Uplatnenie nájdu aj v zariadeniach, ktoré vykonávajú výrobu a distribúciu pomôcok pre oblasť fyzioterapie. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú subjekty tretieho sektora, ako sú občianske združenia a nadácie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Akademicky orientovaný bakalársky študijný program

 Podmienky prijatia:

-       absolvovanie strednej školy bez obmedzenia

-       absolvovanie maturitnej skúšky,

-       úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 Prihláška:

 Prílohy (kópie musia byť úradne overené):

-       životopis

-       potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-       stredoškolské vysvedčenia (originály alebo overené kópie )

-       maturitné vysvedčenie (originály alebo overené kópie)

NIE JE potrebné potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača –        na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 17. 3. 2020.

 

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2021.

 

Uchádzači o študijný odbor fyzioterapia v prihláške si zvolia navyše:

-       jednu z disciplín, z ktorej vykonávajú časť prijímacej skúšky: plávanie, atletika alebo gymnastika. Zvolenú disciplínu je potrebné vpísať do kolónky cudzieho jazyka!

Uchádzač si prinesie podľa zvolenej disciplíny buď plavky a uterák, alebo tenisky a športové oblečenie. Overovanie fyzických schopností uchádzačov je súčasťou prijímacej skúšky s výsledným hodnotením vyhovel, resp. nevyhovel, a bude prebiehať v ten istý deň ako písomné testy. Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav.Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Eva Ďurinová

 eva.durinova@ucm.skForm of entrance exam

Prijímacia skúška:

 Fyzioterapia:

-       písomná skúška - test, ktorého obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa   

        na tabletoch, ktoré poskytne FZV.

-       biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka, 

-      overovanie fyzických schopností (študent si vyberá jednu z disciplín)

-      plávanie (25m voľným štýlom) alebo

-          atletika (člnkový beh)

-          gymnastika (Jacikov test)

 

 Hodnotenie prijímacieho konania:

 Fyzioterapia:

-          test z biológie = 70% celkového hodnotenia,

-          profilové predmety = 20% z celkového hodnotenia (biológia),

-          maturitná skúška = 10% celkového hodnotenia,

-          overovanie fyzických schopností = vyhovel / nevyhovel (nemôže byť prijatý).

 

Poznámky k hodnoteniu:

a) Pre prijatie uchádzačov, ktorí vykonali maturitnú skúšku podľa súčasných predpisov, budú smerodajné:

-          známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

-          absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2,

resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu

 na úrovni B1–C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 b) Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

-          známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

-          celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky získaných bodov za prijímaciu skúšku budú zverejnené  na webovom sídle FZV UCM:http://fzv.ucm.sk.  • Apply the application for study

    31.03.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
  • CV
  • poplatok za PK
  • • maturitné vysvedčenie (originál, overená kópia) - notár/matrika
  • • overené kópie stredoškolských vysvedčení 1. - 4. ročník - notár/matrika


Annual tuition fees
Standard length of study: 550 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                                 Štátna pokladnica

Účet:                                   7000071919/8180

Variabilný symbol:                42107

Konštantný symbol:               0308

Špecifický symbol:                rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                 SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 04.03.2021 14:37

Draw attention to not topical data