Filozofia a aplikovaná filozofia

Filozofia vedie človeka ku kritickému mysleniu, rozumnému konaniu a dobrému životu. Filozof sa vyznačuje schopnosťou analyzovať procesy spoločenského i prírodného diania, odhaľovať vzťahy medzi nimi, zasadzovať ich do širších súvislostí, navrhovať alternatívne stratégie riešenia závažných problémov a ponúkať ľudskému spoločenstvu nové vízie.  

Filozofia je najstaršia akademická disciplína a ako taká nemá žiadne prirodzené hranice. Zručnosti nadobudnuté štúdiom filozofie môžu byť aplikované na akúkoľvek inú disciplínu a pomôžu ti vidieť súvislosti medzi týmito disciplínami. 

Štúdiom filozofie si osvojíš vedomosti o základných filozofických problémoch a teóriách spojených s disciplínami ako sú politológia, sociológia, psychológia, veda a náboženstvo. 

Štúdiom filozofie sa naučíš myslieť analyticky, písať a hovoriť jasne a presvedčivo, tvoriť a vyslovovať presvedčivé argumenty a rozpoznávať chyby v protichodných argumentoch. Prospects of graduates

Štúdium filozofie je užitočné všade tam, kde sa vyžaduje tvorivé, kritické a analytické myslenie, schopnosť pozrieť sa na problém z rôznych uhlov pohľadu a nájsť jeho riešenie. 

Štúdium filozofie je mimoriadne dobrou voľbou pre záujemcov pre prácu v médiách: okrem argumentačných schopností študent filozofie získa veľmi dobrý všeobecný rozhľad. 

Medzi ďalšie časté možnosti uplatnenia patria vládne humanitne orientované inštitúcie, organizácie tretieho sektora či reklama a marketing.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Overenú kópiu vysvedčenia za štvrtý ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, prípadne prinesú najneskôr v deň zápisu na štúdium. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a v prípade poštou zasielanej prihlášky doklad nalepí na 3. stranu prihlášky.Additional information

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom, v prípade poštou zasielanej prihlášky doklad nalepí na 3. stranu prihlášky.

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Andrea Baranovská, PhD.General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 30.04.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
  • leaving certificate (electronic form)
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • overené kópie stredoškolských vysvedčení (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 550 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:   22107
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 23.09.2020 07:54

Draw attention to not topical data