Európske štúdiá a politiky

 -Sleduje hlavne teoretické poznatky z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov, práva a rôznych aspektov európskej integrácie.

- Dôraz sa pri výučbe kladie na znalosť európskej problematiky v oblastiach integračného procesu, chodu európskych inštitúcií, nadnárodných európskych straníckych systémov, verejných politík či bezpečnostnej politiky a migračnej politiky.

- Neopomína však ani otázky spojené s fungovaním slovenského politického systému a jeho častí.Prospects of graduates

- v národných a nadnárodných inštitúciách

- v štátnej správe

- v súkromnom sektore

- v organizáciách tretieho sektora, mimovládnych organizácie, v oblasti dobrovoľníctva

- v oblasti politického poradenstva

- v novinárskej sfére

- v agentúrach a inštitúciách pôsobiacich v Európskej únii a na SlovenskuInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu.

Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie),  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Absolventi identických, resp. príbuzných študijných programov, budú prijatí na základe úspešnosti na bakalárskych štátnych skúškach. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na preverenie schopností v rámci prijímacieho konania.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Darina Kubíčková, PhD,General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok  • Apply the application for study

    13.10.2020 - 15.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
  • u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie) (electronic form)
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                   

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:   52107

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 18.11.2020 08:34

Draw attention to not topical data