Európske štúdiá a politiky

-Prináša Ti to najdôležitejšie vzhľadom na požiadavky praxe z oblastí európskej politiky, medzinárodnej politiky, politológie, ekonómie či práva.

- Ponúka Ti nielen teoretické vedomosti a široký rozhľad v oblasti politických vied a európskych štúdií, ale tiež množstvo prakticky uplatniteľných zručností.

- V rámci povinných predmetov Ti ponúka prehľad o základných východiskách tradičnej politológie, politického myslenia, metodológie sociálnych vied, medzinárodného práva, ekonómie a v neposlednom rade o konkrétnych otázkach fungovania EÚ, jej politík a európskej integrácie.

- Vďaka svojmu interdisciplinárnemu nastaveniu Ti umožňuje priamo vstúpiť do praktického profesionálneho života, resp. plynule pokračovať v II. a následne III. stupni vysokoškolského štúdia.Prospects of graduates

- v národných a nadnárodných inštitúciách,

- v štátnej správe,

- v súkromnom sektore,

- v organizáciách tretieho sektora, mimovládnych organizácií, v oblasti dobrovoľníctva

- v agentúrach a inštitúciách pôsobiacich v Európskej únii a na Slovensku.

Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia si môžu študenti zvoliť pokračovanie štúdia v magisterskom, prípadne neskôr v doktorandskom štúdiu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy:

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného

stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, bude smerodajné:

-          známky z predmetov na maturitnej skúške,

-          lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo).

Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis.

Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky.Additional information

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Conditions for international students

Podmienky pre zahraničných študentov:

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

 1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom  uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní. Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad – odbor školstva.
 2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.


Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.General information on the admission exam

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

Na fakultu je možné podať prihlášku na rôzne študijné programy a na rôzne formy štúdia (denné a externé).[1]

 1 prihláška = 1 študijný program a 1 forma štúdia

 

  • Apply the application for study

  01.10.2020 - 15.06.2021

 • Send certificate to

  15.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • maturitné vysvedčenie (originál, overená kópia) - notár/matrik (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (electronic form)
 • lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:   52107

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 22.09.2020 13:37

Draw attention to not topical data