Manažment a ekonómia verejnej správy

 - Zámerom študijného programu „Ekonómia verejnej politiky“ je príprava študentov pre prax a sústreďuje sa na ekonomické aspekty zásad fungovania verejnej politiky v domácom a zahraničnom vnímaní, vnášanie prvkov zdravého trhového mechanizmu do verejnej správy, a rôznych nových foriem organizovania a riadenia verejnej správy. 

- zameriava sa na prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať vedomosti  v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a analyzovať ich súčasné princípy

- zameriava sa na praktické znalosti z ekonomiky verejnej politiky z domáceho aj z medzinárodného pohľadu a na znalosti kvantitatívnych techník, ktoré sú najviac rozvinuté v ekonometrii

- tento program využíva moderné prvky výučby kvantitatívnych princípov, ktoré následne nájdu využitie v praxi.

 Prospects of graduates

- vedomosti získané v tomto študijnom programe Vám umožnia mať prehľad o dôležitých sektoroch verejných služieb, a tento rozsah vedomostí Vám umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo vstúpiť do praktického života

- analytická práca s kvantitatívnym zameraním by mala byť silnou stránkou absolventa, ktorá mu umožní pracovať na projektoch sociálneho rozvoja verejného sektora

- stanete sa nestrannými profesionálmi vo verejnej službe, ktorí by mali nájsť zamestnanie v analytických inštitúciách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách

- uplatníte sa v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, ale aj v súkromných inštitúciáchInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu.

Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie),  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a životopis. Absolventi identických, resp. príbuzných študijných programov, budú prijatí na základe úspešnosti na bakalárskych štátnych skúškach. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na preverenie schopností v rámci prijímacieho konania.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie FSV UCM

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky                      https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#!/home

(Elektronickú prihlášku vyplňte, následne vytlačte a pošlite na adresu: Študijné oddelenie FSV UCM)

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny. Coordinator for students with specific needs

PhDr. Darina Kubíčková, PhD,General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok  • Apply the application for study

    13.10.2020 - 15.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
  • u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (overené kópie) (electronic form)
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 850 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:   52107

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 18.11.2020 08:34

Draw attention to not topical data