Biotechnológie

Absolvent doktorandského štúdia je vyprofilovaný ako vedecký pracovník v oblasti biologických, chemických a príbuzných disciplín. Doktorand si osvojí podstatu biochemických procesov a ich vzájomných regulovaných väzieb na molekulovej a bunkovej úrovni i nástroje riadenia a modelovania biotechnologických procesov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov biochémie, bioanalytických metód, molekulárnej biológie, enzymológie, bioinžinierstva i molekulovej medicíny. Má solídne poznatky z rôznych oblastí biotechnológie, hlavne v oblasti priemyselných, medicínsko-farmaceutických, environmentálnych a poľnohospodárskych (rastlinných aj živočíšnych) biotechnológií. Súčasne ovláda princípy moderných metód počítačového modelovania molekúl a molekulových procesov. K príslušnej doktorandskej téme ovláda experimentálne práce, vie ich naplánovať, vykonať a exaktne vyhodnotiť. Na základe experimentálneho poznania prehlbuje svoje teoretické znalosti. Vo svojej práci je spôsobilý tvorivo myslieť a aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy, ale aj predkladať nové technologické, eventuálne metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v praxi, ako aj pre rozvoj študijného odboru.Prospects of graduates

Absolvent nachádza široké uplatnenie v odbore biotechnológií ako aj v príbuzných odboroch, predovšetkým vo vedecko-výskumných inštitúciách, na pracoviskách univerzít a vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ale súčasne aj výrobných podnikoch so silným inovačným potenciálom a tiež v „high-tech“ firmách. Keďže ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov biochémie, bioanalytických metód, molekulárnej biológie, enzymológie, bioinžinierstva i molekulovej medicíny, a má dobré poznatky z rôznych oblastí biotechnológií, hlavne v oblasti priemyselných, medicínsko-farmaceutických, environmentálnych, potravinárskych a poľnohospodárskych (rastlinných aj živočíšnych) biotechnológií, jeho uplatnenie bude čoraz širšie a perspektívnejšie s ohľadom na perspektívy rozvoja vedomostnej spoločnosti. Jeho potenciál rastie aj so spôsobilosťou tvorivo myslieť a aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy do výskumnej praxe, ale aj predkladať nové technologické, eventuálne metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov vo výrobnej praxiInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium  je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.

 

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore

   a programe,

- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár),

- stručný  životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,

- rámcový projekt k téme dizertačnej práce,

- doklad o absolvovanej praxi (nie je povinný),

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Uchádzač, ktorý je absolventom FPV UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.

Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Additional information

Pri študijných programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa § 92 odseku 4 zákona č. 131/2002 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

RNDr. Beata Vranovičová, PhD

e-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

 General information on the admission exam

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. • Apply the application for study

  01.10.2021 - 15.06.2022

 • Performance of the entrance exam

  16.06.2022 - 30.06.2022

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác (electronic form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (electronic form)
 • doklad o absolvovanej praxi(nie je povinný) (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 400 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka:                        Štátna pokladnica

Účet: IBAN                  SK5981800000007000071919

Variabilný symbol:      12207

Konštantný symbol:    0308

Špecifický symbol:      rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 03.12.2021 18:27

Draw attention to not topical data