Aplikovaná biológia

Absolventi študijného programu „Aplikovaná biológia“ získajú potrebné teoretické
i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty,
princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými
odbormi, mať základné poznatky z nich a vedieť získavať triediť, spracúvať a používať
ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu. Majú schopnosť
rozhodovať sa samostatne pri riešení problémov a navrhovaní opatrení, sú spôsobilí podieľať
sa tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi.Prospects of graduates

Absolventi odboru Biológia (1. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí
pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch,
i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty
zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného
prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce
prácu v teréne predovšetkým v evironmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách,
uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách
s výskumno-technologickou orientáciou.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitné vysvedčenie. Uchádzačom, ktorí budú maturovať v školskom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo úradne overenú kópiu) pošlú uchádzači najneskôr do 14. júna 2019.

 

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:  

aplikovaná informatika:  informatika, matematika, fyzika, cudzí jazyk,

aplikovaná biológia: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk,

chémia a aplikovaná chémia:  chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk,

biotechnológie: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk,

 Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.Coordinator for students with specific needs

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.General information on the admission exam

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku). • Open day

  16.02.2018

 • Apply the application for study

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Send certificate to

  14.06.2019

 • Submit additional application form

  16.08.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
50


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Daniela Šimková – daniela.simkova@ucm.sk
Last update: 13.03.2019 13:39

Draw attention to not topical data