Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Katedra anglistiky a amerikanistiky vznikla ako jedno z nosných pracovísk Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 1997. Základnou úlohou katedry je výchova kvalifikovaných odborníkov v oblasti anglického jazyka, literatúry a kultúry, ako aj príprava budúcich učiteľov pre stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Vzdelávanie prebieha v súlade s aktuálnymi odbornými a informačno-technologickými požiadavkami modernej spoločnosti. Prioritou katedry je nielen sprostredkovať relevantné informácie z oblasti lingvistiky, literatúry a kultúry, ale prebudiť u študentov kreatívne a kritické myslenie.

V súčasnosti poskytuje Katedra anglistiky a amerikanistiky vzdelávanie v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry, študijný program Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Katedra ponúka vzdelávanie formou denného prezenčného a externého štúdia. Samozrejmosťou sa stalo rigorózne pokračovanie.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a odborného jazyka (napr. obchodná angličtina, angličtina v cestovnom ruchu, angličtina v zdravotníctve, angličtina vo vede a technike, právnická angličtina a pod.), ovláda prácu s informačnými technológiami a získa i základné poznatky z oblasti riadenia a manažmentu. Disponuje i základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia a má osvojené znalosti problematiky interkultúrneho komunikačného správania.  

Absolvent študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov získa poznatky v disciplíne predmetovej špecializácie a je spôsobilý byť učiteľom predmetov, ktoré prislúchajú jeho špecializácii na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Katedra prijíma študentov, ktorí už anglický jazyk ovládajú minimálne na úrovni B2. Ponúka im poznatky o cieľovom (anglickom) jazyku v anglickom jazyku. Študenti majú možnosť porovnávať osvojovanie si a učenie sa cudzieho jazyka s materinským v rámci jazykovedných disciplín. Skúmajú otázky bilingvizmu a multilingvizmu, aplikujú pritom vlastné skúsenosti. Vďaka početným prednáškam, ktoré katedra organizuje, sa stretávajú s odborníkmi z praxe a majú tak príležitosť dozvedieť sa, aké očakávania a požiadavky sa v praxi na absolventov kladú. Spoznajú prácu prekladateľa v prekladateľských spoločnostiach, vyskúšajú si tlmočenie v profesionálnych tlmočníckych kabínkach využitím konzekutívnej a simultánnej techniky tlmočenia. Priamo v reálnych podmienkach praktického života tlmočia na rôznych konferenciách, či významných podujatiach. Využívajú príležitosti, ktoré im katedra ponúka a môžu vycestovať do zahraničia na jeden semester alebo celý akademický rok. Dostanú sa do kontaktu s rôznymi kultúrami. Diskutujú o otázkach súvisiacich s multikultúrou, identitou, ochranou štátneho jazyka a pod. Analyzujú texty a získavajú prehľad o literatúre súčasnej, ale i minulej, rozvíjajú si schopnosť čítať s porozumením, učia sa tvoriť kreatívne, myslieť kriticky, správne argumentovať, ale i prijať mienku iných a dosiahnuť konsenzus. Humanitné vzdelávanie rešpektuje jednotlivca a jeho potreby, ale dôraz kladie na vzájomnú spoluprácu a spoločné riešenia.   Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Overenú kópiu vysvedčenia za štvrtý ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, prípadne prinesú najneskôr v deň zápisu na štúdium. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a v prípade poštou zasielanej prihlášky doklad nalepí na 3. stranu prihlášky.Additional information

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom, v prípade poštou zasielanej prihlášky doklad nalepí na 3. stranu prihlášky.

 Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Andrea Baranovská, PhD.General information on the admission exam

Prijímacej skúške sa podrobia iba uchádzači o študijný program psychológia, na ostatné študijné

programy sa prijímacia skúška nevyžaduje. Podmienkou prijatia na zvolený študijný program (s

výnimkou študijného programu psychológia) budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej

škole v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej

skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100. Pri študijnom programe

psychológia budú smerodajné len výsledky prijímacej skúšky.

 

Prijímacia skúška na študijný program psychológia sa uskutoční písomnou formou a obsahuje:

- test psychologický (200b),

- test vedomostný – psychológia, biológia, náuka o spoločnosti a spoločenskovedný prehľad (200b).

   • Apply the application for study

    01.10.2020 - 30.04.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
75


Additions
  • leaving certificate (electronic form)
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • overené kópie stredoškolských vysvedčení (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 550 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:   22107
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 23.09.2020 07:54

Draw attention to not topical data