Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Absolventi získajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Prospects of graduates

Absolventi získajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

 

Ďalšie podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu) skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať vo výchove k občianstvu ústnu formu a bude sa skladať z troch častí: (1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov. 2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov. 3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20 bodov. Spolu: 50 bodov.


Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

 

 Additional information

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Conditions of admission without the entrance exam

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní bez prijímacích skúšok.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skGeneral information on the admission exam

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

 

Ďalšie podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu) skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať vo výchove k občianstvu ústnu formu a bude sa skladať z troch častí: (1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov. 2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov. 3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20 bodov. Spolu: 50 bodov.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

 

 Form of entrance exam

ústna forma - viď podmienky prijatiaTests

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom  alebo príbuznom študijnom programe. Absolventi FHV ŽU v Žiline so študijným priemerom do 1.75, budú prijímaní bez prijímacích skúšok.

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu)  skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá  bude mať ústnu formu a bude sa skladať z troch častí: 

 

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov,

2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov,

3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20  bodov,

Spolu: 50 bodov. • Open day

  07.02.2020

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  17.06.2021 - 18.06.2021

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN:     SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

konštantný symbol:           0308

variabilný symbol:             10832 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:   doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská

univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Viera Habrúnová – viera.habrunova@fhv.uniza.sk
Last update: 17.09.2020 11:46

Draw attention to not topical data