Teaching of Subjects of Physical Education

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Evangelical Lutheran Theological Faculty - Teaching of Religious Education
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Faculty of Natural Sciences - Teaching of the Subjects of Biology
 • Faculty of Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography

Absolvent štúdia ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho poznatkovej a činnostnej štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie poznatkov odboru a s jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.

Teoretické vedomosti

Absolvent programu

-          ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka,

-          pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie,

-          pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť

-          samostatne projektovať výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,

-          účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov,

-          efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia dokáže

 • Pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen pedagogického kolektívu.
 • Sa sústavne profesijne rozvíjať a celoživotne sa vzdelávať.
 • Udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi v odbore.
 • Používať vhodné praktiky v súlade s profesijným, etickým a právnym rámcom platným v edukačnom systéme SR.

Absolvent bakalárskeho stupňa je v prvom rade pripravený na pokračovanie štúdia v magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Vo vzťahu k praktickému uplatneniu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu je možnosť jeho uplatnenia v školskej praxi ako asistenta učiteľa telesnej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy na základných, stredných školách a vysokých školách, inštruktora voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo v mimoškolských zariadeniach, cvičiteľa, trénera resp. asistenta trénera rekreačného a výkonnostného športu,  pracovníka samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu. Ako asistent učiteľa sa podieľa na utváraní podmienok nevyhnutných na odstraňovaní bariér pre dieťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove z hľadiska špeciálnych potrieb daného dieťaťa príp. detí (deti so zdravotným oslabením, deti po dlhotrvajúcej chorobe).

Absolvent bakalárskeho stupňa ovláda základ obsahu predmetov svojho študijného zamerania, čo mu spolu s odborovo-didaktickým vzdelaním vytvára odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej a zdravotnej telesnej výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na vysokých školách.Prospects of graduates

Realisation in positions of teacher assistant of physical education and medical physical education, leisure time physical activity instructor for youth and adults, instructor, coach or coach assistant in recreational and youth performance sport, municipal worked for the area of physical education and sports. Also as an teach assistant for civic education, civic education and social education, worker in the area of public administration on local and regional level, worker in non-profit organisations. Possibility to continue with the 2nd level of university studies.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Every participant must during the physical part of the entrance exam pass in all indicated disciplines: running 50 m, Cooper's test, swimming, gymnastics and sporting game!

Passing in disciplines means:

·              running 50 m – running the whole distance of 50 m between pairs of electric eyes,

·              Cooper's test – taking the test for the whole 12 minutes,

·              swimming - to swim continuously 100 m style of choice,

·              gymnastics – pass the prescribed gymnastic series (headstand – roll, jump with a turn by 180° back roll to a headstand, somerset),

·              sporting game – to fulfil the performance standard of the selected sporting game.General information on the admission exam

On April 27 – 30, 2010 there will be the first part of the entrance exam consisting of:

physical part – common for applicants to all study programmes,

theoretical written test – only for applicants to study programmes: coaching, coaching and Teaching of Subjects of physical education, sports and health, sports and health and Teaching of Subjects of physical education. 

Physical part of the entrance exam consists of the following disciplines, or tests:

running 50 m from semi-high start,

Cooper's test (12-minute run),

swimming 100 m art of choice,

gymnastics,

sporting game (applicant will chose based on his/her own consideration and will be evaluated on the entrance exam from one of the following sporting games: basketball, football, handball, volleyball). • Apply the application for study

  28.02.2018

 • Performance of the entrance exam

  24.04.2018 - 27.04.2018

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • leaving certificate
 • CV
 • medical certificate


Annual tuition fees
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account No.: 7000150211/8180

Constant symbol: 0308

Variable symbol: 120102011

Application form is to be sent to the address of: FTVŠ UK,  Nábr. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava. The Application Form must be filled out legibly (types or in block writing) and must contain all the following addenda:

·        Receipt confirming payment of the administration fee for entrance exams in the corresponding amount.

·        Medical confirmation of health ability issued by sports medicine physician. Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University requires medical confirmation on health ability for university studies and for all sports without limitation. The confirmation is to be issued exclusively by a sports medicine physician. An application form without a medical confirmation issued by sports medicine physician will not be accepted by the Faculty of Physical Education and Sports!

·        CV.

·        Verified photocopy of the secondary school leaving certificate - by notary, or Register Office (not the original or diplomas). Applicants taking the secondary school leaving exam in 2010 will send a verified copy of the secondary school leaving exam certificate later.

·        On the bottom part of the front side of the application each applicant must indicate a sporting game that he/she will participate in as part of the entrance exam. Applicant is to indicate one of the following sporting games: basketball, football, handball, volleyball.    

Applicants may submit only one application in which he/she indicates not more than three study programmes based on one's own priority. The order of study programmes is binding when admitting to the Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University. If the applicant fulfils conditions of admission to several study programmes, he/she will be admitted to the one listed first. The results of the admission procedure may not be transferred to study programmes not indicated in the application form.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Iveta Cihová, PhD. – cihova@fsport.uniba.sk
Last update: 31.01.2018 20:37

Draw attention to not topical data