Učiteľstvo praktickej prípravy

Prospects of graduates

Absolvent získa vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu umožnia široké uplatnenie na trhu práce. Absolventi študijného odboru Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (bakalár) sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania túto profesiu: Majster odbornej výchovy, ktorý ovláda teoretické základy a  profesijné činnosti a úkony,  ktoré súvisia s odborným praktickým výcvikom profesijných predmetov na bývalých SOU a SOŠ ako:

 • administratívno – technický pracovník pre zabezpečenie praktickej výučby v odbornom vzdelaní;
  • ovláda teoretické základy a  profesijné činnosti a úkony, ktoré súvisia s odborným praktickým výcvikom  na osvojenie zručnosti a spôsobilosti v príslušnom profesijnom odbore
 • inštruktor predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou vo voľnom čase a v zariadeniach a organizáciách pre výchovu mimo vyučovania;
 • vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu;

na stredných odborných školách;

 • je pripravený viesť odborný, praktický výcvik v konkrétnej oblasti profesijného zamerania;
 • je schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou;
 • je pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať;

je pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

 

Mimoriadnu možnosť istoty skoršieho prijatia získa:

a)   Uchádzač, ktorého priemer za (1.-3. ročník strednej školy) neprekročí hranicu 1,40 na odborných stredných školách (bez vynásobenia koeficientom za strednú školu). Tento uchádzač bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu fakulta oznámi najneskôr do 18. marca. Uvedený uchádzač bude na štúdium zapísaný až po predložení maturitného vysvedčenia.

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení
uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom 0,8 za odbornú strednú školu.

 Tento študijný program je určený pre absloventov stredných odborných  škol.Without entrance examinations
yes

General information on the admission exam

 

 • Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium  len  jednu  prihlášku.
 • Súčasťou prihlášky je: životopis,  overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník   a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky  za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú). 

  Bez zaslania maturitného vysvedčenia  a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania. • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

 • Submit additional application form

  01.06.2021 - 13.08.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: 630 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €
● elektronická prihláška: 20 €


Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308


Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo
vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní
elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Last update: 02.06.2021 06:30

Draw attention to not topical data