Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Education - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Education - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Education - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Deň otvorených dverí sa bude konať 22. januára 2022.Prospects of graduates

Fakulta pripravuje odborníkov pre oblasť predškolskej výchovy, pre I. stupeň ZŠ (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) a učiteľov akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov na základných školách, základných umeleckých školách a na stredných školách. Ako jedna z mála fakúlt v SR vytvára výchovno-vzdelávaciu bázu pre celú oblasť špeciálnej pedagogiky, ktorá umožňuje zabezpečiť prípravu učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho fakulta vychováva odborníkov v oblasti cudzích jazykov a kultúr. V oblasti logopédie sú absolventi spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí ako aj v neštátnych zariadeniach. V oblasti liečebnej pedagogiky fakulta pripravuje odborníkov na vykonávanie liečebnopedagogickej odbornej činnosti v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Absolventi štúdia sociálnej pedagogiky získavajú odbornú spôsobilosť ako sociálni pedagógovia, pestúni, výchovní pracovníci aj ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o dieťa a mládež. Katedra sociálnej práce vychováva odborníkov – sociálnych pracovníkov pre rôzne oblasti sociálnej práce.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.

Termín doručenia dokladu o ukončení Bc. štúdia: najneskôr do 20. júna 2022.

V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači*, ktorí absolvujú bakalárske štúdium na zahraničnej vysokej škole sú povinní predložiť úradný preklad Bc. diplomu a dodatku k diplomu a doklad o uznaní vzdelania nadobudnutého na zahraničnej vysokej škole. Zahraničný uchádzač** je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa ESFR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky. Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.

*Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

** Neplatí pre uchádzačov z Českej republikyCoordinator for students with specific needs

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti  s poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 General information on the admission exam

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  vypisuje výhradne elektronicky cez univerzitný akademický informačný systém AiS2. El. prihlášku a podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. V prihláške uchádzač uvedie všetky kontaktné údaje, vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla. Prihlášku nie je potrebné zasielať aj poštou. 

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí najneskôr do 31. 3. 2022 formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky. Bez preukázateľného pripísania platby na účet fakulty do 31. 3. 2022 nebude prihláška zaevidovaná.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.sk • Open day

  28.01.2023

 • Apply the application for study

  01.02.2022 - 31.03.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 750 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

50  EUR za jednu  prihlášku 

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20222023

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Last update: 13.12.2021 12:03

Draw attention to not topical data