Teaching of Religious Education

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Physical Education and Sports - Teaching of Subjects of Physical Education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects english language and literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Philosophy
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Hungarian language and literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography

Study Programme of Teaching of Religious Education is offered in a double-major in combination with several languages:

- the Slovak language and literature

- the German language and literature

- the English language and literature

- the French language and literature

All of the combinations mentioned are taught in a full-time form not only in the Bachelor level of studies, but also in the subsequent Master level of studies which the graduates complete with the Master degree (Mgr.). All of these programs are organised in cooperation with the Pedagogical Faculty of the Comenius University.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Môže sa však uplatniť aj ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správe.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike. Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-ovzdelani-a-stupna-vzdelania/ Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov. • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlas. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.Additional information

The course of study is planned as a double-major course of Master level studies of teaching with a duration of 5 years for combination of subjects with German and Slovak. The goal of the studies is to achieve teacher's qualification for teaching Evangelical religion and another subject (German, Slovak) at elementary and secondary church and state schools. The subjects required for achieving the qualification to teach Evangelical religion are studied for at the EBF UK and the subjects required for achieving the qualification in the other subject and for achieving the teacher's competence are studied for at the Pedagogical Faculty of the Comenius University in Bratislava (based on a mutual agreement with PdF UK). The students attend a specified selection of courses from the programme of "Evangelical Theology", which are adequately reduced with respect to the prospective pedagogical and catechetic activities of a teacher of religion.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky.
• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jozef Benka, PhD.General information on the admission exam

An applicant can apply for a maximum of three study programmes in one application form. In the application form, the applicant must list the priority of the study programmes as well as the form of study. If an applicant meets the conditions for acceptance to both study programmes, she or he will be accepted to the programme applied for with a higher priority. The applicant must state in the application form all school-leaving subjects applied for as well as the level of the external part of the school-leaving exam (A, B or C) selected by the applicant. The applicant must indicate in the application form that she or he applies for the 1st (Bachelor ) level of university studies (teaching programmes and social assistance) or for joint studies in the programme of Evangelical Theology.

An ordered list will be compiled from the applicants included in the admission procedure according to the results of the external part of the school-leaving exam and the criteria provided in paragraph (2). The score limit for acceptance will be determined by the admission procedure 's committee. When including applicants among the accepted ones the order of interest in study programmes in the application is taken into consideration.

Applicants who took the external part of the school-leaving exam in both A-level profiled subjects (first group) will be accepted preferentially. If their number if greater than the planned number of accepted students, only such number of applicants will be accepted according to the order of success which is agreed as the number of accepted students. In case the number of students is smaller, applicants from the second group will be accepted according to the order of success until the planned number of accepted students is reached.

When compiling the order in the second group, those applicants will be preferred who have taken the school-leaving exam at least in one A-level profiled subject in the external part to those applicants who took the school-leaving exam in levels B and C in two profiled subjects.

An applicant who fails to submit a verified copy of the school leaving exam certificate on time due to reasons attributable to another party (such as a delay in issuance of the school-leaving exam's report) must inform the Dean about this fact in a due time and request an additional deadline for submission of documents, but not later than September 2nd, 2010.Form of entrance exam

written • Apply the application for study

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2021 - 18.06.2021

 • Send certificate to

  11.06.2021

 • Submit additional application form

  01.05.2021 - 31.07.2021

 • Performance of the additional entrance exam

  23.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank:State Treasury

Account:7000084613/8180

Constant Symbol:3818

Variable Symbol:39786511

Please indicate in the message for the recipient: prijimacky (and the applicant's name)

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Last update: 01.12.2020 13:32

Draw attention to not topical data