Teaching of the Subjects of Mathematics

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Ecology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Faculty of Sports - Teaching the Subject Physical Education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of ethical education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Philosophy
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts
Prospects of graduates

Absolventi študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a  praktickej prípravy získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách, na základných umeleckých školách a vo výchovných inštitúciách.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Mimoriadnu možnosť istoty skoršieho prijatia získa:

a)   Uchádzač, ktorého priemer (1.-3. ročník strednej školy) neprekročí hranicu 1,70 na gymnáziu a 1,40 na ostatných stredných školách (bez vynásobenia koeficientom za strednú školu). Tento uchádzač bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu fakulta oznámi najneskôr do č bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu  fakulta oznámi najneskôr do 18. apríla. Uvedený uchádzač bude na štúdium zapísaný až po predložení maturitného vysvedčenia. Mimoriadna možnosť sa nevzťahuje na študijné programy s talentovou skúškou (učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii).

b)   Uchádzač neučiteľského študijného programu geografia a aplikovaná geoinformatika, ktorý sa umiestnil na 1. alebo 2. mieste v krajskom kole geografickej olympiády.

c)   Uchádzač neučiteľského študijného programu andragogika, biológia, ekológia, fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, geografia a aplikovaná geoinformatika, ktorý dosiahne výsledok testu Všeobecných študijných predpokladov v danom kalendárnom roku vyšší ako 50. percentil. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS; Scio), ktoré prebiehajú v šiestich termínoch od decembra do mája v niekoľkých mestách na Slovensku (vrátane Prešova). Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na www.scio.sk/nps. Fakulta zohľadňuje výsledok slovenskej verzie testu (VŠP) aj českej (OSP). Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).Doplňujúce informácie

Podmienky prijatia na dennú formu Bc. štúdia:


Na všetky bakalárske študijné programy akreditované na FHPV budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním
s maturitou bez prijímacej skúšky na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení
a maturitného vysvedčenia).

Na programy medzifakultného štúdia (čiastkových programov: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,učiteľstvo dejepisu, učiteľstvo estetiky, učiteľstvo etickej výchovy, učiteľstvo filozofie, učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry, učiteľstvo výchovy k občianstvu, učiteľstvo výtvarného umenia) sa zároveň vzťahujú
podmienky fakúlt, na ktorých sú programy akreditované.

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení
uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu:
gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8.


Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia v kombinácii absolvujú talentovú skúšku. Termín talentovej skúšky spolu s požiadavkami na
talentovú prijímaciu skúšku budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Praktická talentová skúška pozostáva z týchto častí: hlasové
a sluchové dispozície, intonačné a rytmické schopnosti, základné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby, hra na hudobnom nástroji – akceptované
sú len nástroje: klavír, akordeón, husle, violončelo, gitara, flauta, výnimočne cimbal (neakceptujú sa dychové plechové nástroje ako lesný roh, trúbka,
pozauna).


Uchádzači o štúdium učiteľstva výtvarného umenia absolvujú talentovú skúšku. Termín talentovej skúšky spolu s požiadavkami na talentovú
prijímaciu skúšku budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Talentová skúška pozostáva z týchto častí: kresba hlavy uhlíkom (2h), maľba
temperou – zátišie (2h), predloženie a posúdenie domácich prác, ústny pohovor z dejín výtvarného umenia v rozsahu učiva strednej školy. Uchádzač
si na talentovú skúšku prinesie: domáce práce (minimálne 20 prác realizovaných rôznymi technikami – maľba, kresba, grafika, keramika, fotografia,
šperk, textil a i. – nie v elektronickej podobe) uhlík (prírodný); plastickú gumu; temperové farby; štetce; nádobku na vodu; paletu (sklo).General information on the admission exam
 • Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium len jednu prihlášku.
 • Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
 • Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.
 • Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia uvádzajú do prihlášky hudobný nástroj, na akom budú hrať na talentovej prijímacej skúške.

Na všetky bakalárske študijné programy budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou bez prijímacej skúšky (okrem učiteľstva hudobného umenia) na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu: gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8. • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (electronic form)
 • vysvedčenia z 1., 2., 3. a 4. ročníka strednej školy (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Administratívny poplatok za prijímacie konanie:

 •     papierová (tlačená) prihláška: 30 eur
 •     elektronická prihláška: 20 eur

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308 Názov a adresa príjemcu:

Prešovská univerzita v Prešove, 
Dekanát Fakulty humanitných a prírodných vied
Ul. 17. novembra 1 
081 16 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Last update: 01.03.2021 08:07

Draw attention to not topical data