Teaching of the Subjects of Informatics

This study program must be combined with one of the following study programs:

  • Faculty of Mathematics, Physics and Informatics - Teaching of the Subjects of Physics
  • Faculty of Mathematics, Physics and Informatics - Teaching of the Subjects of Mathematics
  • Faculty of Arts - Teaching of Subjects english language and literature
  • Faculty of Natural Sciences - Teaching of the Subjects of Biology
  • Faculty of Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography
  • Faculty of Natural Sciences - Teaching of Subjects Chemistry
Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho štúdia je predovšetkým pripravovaný na to, aby pokračoval na magisterskom stupni štúdia učiteľstvo informatiky v kombinácii s iným predmetom.

Aj po ukončení bakalárskeho študijného programu sa absolvent môže okamžite uplatniť v praxi. V niektorých školách môže pracovať ako správca počítačovej siete alebo môže pôsobiť ako lektor v ôznych firmách a vzdelávacích inštitúciách alebo ako vedúci kurzov v oblasti vzdelávania. Vďaka silnému zastúpeniu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa týkajú programovania a vývoja edukačného softvéru môže absolvent pôsobiť aj ako vývojár vo firme alebo tíme zaoberajúcom sa vývojom softvérových pro­stredí na rozvoj poznávacieho procesu, resp. na integráciu digitálnych technológií do poznávacieho procesu.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Additional information

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 2 000 EUR.Conditions of admission without the entrance exam

Na všetky študijné programy budú prijatí

a) úspešní riešitelia krajského kola alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov alebo Slovenskou informatickou spoločnosťou v kategóriách A alebo B; predmetová olympiáda sa musí vzťahovať na profilový predmet príslušného študijného programu,

b) úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore, ktorý sa vzťahuje na profilový predmet príslušného študijného programu,

c) úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika profilovým predmetom príslušného študijného programu,

d) úspešní riešitelia celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky v súťažnej kategórii, ktorá sa vzťahuje na profilový predmet príslušného študijného programu,

e) riešitelia súťaže Robocup, ktorí postúpili do medzinárodného kola súťaže, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu,

f) riešitelia súťaže iBobor v kategórii Senior, ktorí dosiahli aspoň 90 percentil, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu,

g) úspešní riešitelia krajského kola súťaže Zenit v programovaní v kategórii A alebo B, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu,

h) riešitelia Korešpondenčného matematického seminára, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórii získali aspoň 65 % z celkového počtu bodov,

i) riešitelia Fyzikálneho korešpondenčného seminára, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórii získali aspoň 65 % z celkového počtu bodov, ak je fyzika profilovým predmetom príslušného študijného programu,

j) riešitelia Korešpondenčného seminára z programovania, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórii získali aspoň 65 % z celkového počtu bodov, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu.

Na jednotlivé študijné programy budú uchádzači prijatí na základe študijných výsledkov zo strednej školy, pričom na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok:

maturitná skúška z matematiky alebo z informatiky,

alebo

percentil 50 z autorizovanej skúšky z matematiky.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,

Support Centre for Visually Impaired,

tel.: 02/6542 4862, fax: 02/6542 4862,

e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

Knowledge in the scope of grammar-school curriculum and the ability to use this knowledge in problem-solving is a requirement for entrance exams for the Bachelor level studies. Applicants interested in studying informatics are expected to know the basics of a programming language. Knowledge of at least one of the world languages is welcome. Applicants interested in studying economic and financial mathematics are expected to have good English language skills (some lectures are given in English).

An applicant can apply for a maximum of three study programmes in one application form. The applicants who indicate more than one study programme in their application will be allowed to take entrance exams in all of the subjects which come into consideration for the study programmes selected. If an applicant meets the conditions for acceptance to more than one study programme, she or he will be accepted to the programme applied for with the highest priority. We recommend to use this possibility to indicate alternative study programmes in second and third positions. These programmes will not influence the acceptance to the programme indicated with a higher priority and can be useful as an alternative solution especially for prominent study programmes. For teaching studies, the applicant indicated the double-major combination of qualification subjects (e.g. mathematics and physics).

The Faculty will send instructions for admission procedure to the registered applicants no later than 30 days before the entrance exam. If an applicant cannot take part in the entrance exam in the regular term due to a collision with an entrance exam to another faculty, she or he can request a change of the exam's date no later than June 1st 2010. If the applicant has indicated more than one study programme in the application, the applicant will take an exam in all subjects which come into consideration for the given programmes. If the applicant has met the conditions for acceptance to more than one study programme, she or he will be accepted to the programme indicated with the highest priority. The entrance exam in Biology as well as the practical exam in Physical Education will be held in cooperation with other Faculties of the Comenius University (Faculty of Medicine, Faculty of Physical Education and Sports and Faculty of Natural Sciences). The date of the practical (talent) exam in physical education will be specified by the Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University.Tests

 

   • Apply the application for study

    31.03.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: Státe Treasury

Account: 7000138327/8180

Variable symbol: 800

For simpler identification, indicate your name in the note

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 01.09.2021 20:11

Draw attention to not topical data