Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a literatúra
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

V magisterskom stupni vzdelávania si študenti rozširujú všeobecné poznatky z pedagogiky a psychológie prostredníctvom vyučovacích predmetov špeciálna pedagogika, predmetová didaktika, pedagogický výskum, pedagogická a školská psychológia, organizácia a riadenie školstva, špeciálny seminár z pedagogiky, výchovné poradenstvo, práca triedneho učiteľa, metódy práce s problémovými žiakmi a pedagogická prax.Tieto disciplíny sú zamerané na konkrétny rozvoj pedagogicko-psychologických schopností a zručností študentov -budúcich učiteľov. Vzhľadom na potreby zvyšujúcej sa kvality učiteľskej prípravy a kladený dôraz na pedagogicko-psychologickú stránku učiteľa je magisterské štúdium ukončené štátnou skúškou z pedagogiky.Prospects of graduates

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov sú spôsobili byť učiteľmi predmetov prislúchajúcej ich špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovládajú základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, sú oboznámení s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokážu narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokážu projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Majú taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. V celkovom súhrne profil absolventa učiteľského štúdia predstavuje nadväznosť odbornej, pedagogickej a osobnostnej kvality každého budúceho učiteľa. Znamená to dokonalé zvládnutie odboru, ktorý bude vyučovať vo forme vyučovacieho predmetu v škole, kvalitnú metodickú pripravenosť na základe zvládnutia teórie jednotlivých pedagogických disciplín a ich praktickej realizácie, využívanie poznatkov psychológie a skutočný záujem o činnosť učiteľa ako prejavu jeho identifikácie s týmto náročným povolaním.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške  (kópie nemusia byť overené)    

 • Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
 • V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa  prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe.


Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Andrea Baranovská, PhD.

 General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok • Apply the application for study

  01.10.2020 - 30.04.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené) (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 25 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:   22107
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 23.09.2020 07:55

Draw attention to not topical data