Teaching of Subjects of Philosophy (in combination)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Theology - Teaching of Ethical education (in combination)
 • Faculty of Theology - Teaching the subject of religious education (in combination)

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo filozofie má základný rozhľad v oblasti filozofického myslenia a jeho špecifických oblastiach. Rovnako sa vie orientovať v hlavných pedagogických a psychologických disciplínach a pozná organizačné podmienky inštitucionalizovaného vzdelávania. Absolvent je však predovšetkým pripravený na pokračovanie v danom študijnom programe na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent sa vie orientovať v dejinách filozofie a charakterizovať jednotlivé filozofické smery s ich hlavnými predstaviteľmi. Pozná základný filozofický pojmový a kategoriálny aparát. Má základné poznatky z teoretickej a praktickej filozofie. Vie charakterizovať základný pohľad na svet a človeka z pohľadu rôznych filozofických koncepcií a kriticky ich analyzovať. Absolvovaním pedagogicko-psychologického základu vie charakterizovať jednotlivé etapy vývinu človeka a pozná základné procesy prebiehajúce v ľudskej psychike. Vie charakterizovať jednotlivé zložky edukačného procesu a má základné poznatky o školskom systéme a jeho organizácii.

Absolvent dokáže filozoficky pristupovať k riešeniu praktických problémov a na základe filozofických princípov navrhovať možné riešenia. Získané poznatky dokáže prispôsobiť vývinovým schopnostiam žiaka. V edukačnom procese vie využívať moderné digitálne technológie. Dokáže sa tiež orientovať v školskej legislatíve a predpisoch. Vie organizovať vlastné učenie a permanentné vzdelávanie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • úplné stredné vzdelanie
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.General information on the admission exam

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu. • Apply the application for study

  01.03.2020 - 30.04.2020

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • attested copy of birth certificate (electronic form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 30.03.2020 14:09

Draw attention to not topical data