Teaching of Subjects of Philosophy (in combination)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Faculty of Theology - Teaching of Ethical education (in combination)
 • Faculty of Theology - Teaching the subject of religious education (in combination)

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo filozofie má základný rozhľad v oblasti filozofického myslenia a jeho špecifických oblastiach. Rovnako sa vie orientovať v hlavných pedagogických a psychologických disciplínach a pozná organizačné podmienky inštitucionalizovaného vzdelávania. Absolvent je však predovšetkým pripravený na pokračovanie v danom študijnom programe na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent sa vie orientovať v dejinách filozofie a charakterizovať jednotlivé filozofické smery s ich hlavnými predstaviteľmi. Pozná základný filozofický pojmový a kategoriálny aparát. Má základné poznatky z teoretickej a praktickej filozofie. Vie charakterizovať základný pohľad na svet a človeka z pohľadu rôznych filozofických koncepcií a kriticky ich analyzovať. Absolvovaním pedagogicko-psychologického základu vie charakterizovať jednotlivé etapy vývinu človeka a pozná základné procesy prebiehajúce v ľudskej psychike. Vie charakterizovať jednotlivé zložky edukačného procesu a má základné poznatky o školskom systéme a jeho organizácii.

Absolvent dokáže filozoficky pristupovať k riešeniu praktických problémov a na základe filozofických princípov navrhovať možné riešenia. Získané poznatky dokáže prispôsobiť vývinovým schopnostiam žiaka. V edukačnom procese vie využívať moderné digitálne technológie. Dokáže sa tiež orientovať v školskej legislatíve a predpisoch. Vie organizovať vlastné učenie a permanentné vzdelávanie.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • úplné stredné vzdelanie
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Coordinator for students with specific needs

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100General information on the admission exam

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu. • Open day

  05.02.2019

 • Apply the application for study

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Performance of the entrance exam

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Send certificate to

  14.06.2019

 • Submit additional application form

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Performance of the additional entrance exam

  20.08.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
5


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 22.11.2018 11:05

Draw attention to not topical data